Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), W kręgiu historii

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 16 maja 2018

Artykuły

Ilość

Rozwój katedr i badań filologicznych z zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwersytetach krakowskim i lwowskim w latach 1850–1918

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 215–236
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.011.7813

Venia legendi z zakresu filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku oraz dalsze losy wyhabilitowanych docentów

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 237–256
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.012.7814

Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 257–270
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.013.7815

Lektorzy języka angielskiego w Wilnie i Krakowie w okresie międzywojennym. Próba biograficzna

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 271–301
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.014.7816

Orientalistyka lwowska i krakowska – dwa ośrodki naukowe oraz ich wzajemne powiązania

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 303–316
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.015.7817

English and German studies at the Jagiellonian University between the two World Wars: The ideal of a scholar and challenges of reality

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 317–338
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.016.7818

Lwowscy filolodzy klasyczni i nowożytni w roli historyków literatury polskiej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 339–354
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.017.7819

Ukraińska filologia na uniwersytecie lwowskim w XIX wieku i w pierwszej połowie XX stulecia. Ludzie, idee, recepcje

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 355–374
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.018.7820

Nie tylko we władzach Akademii. Związki Jana Michała Rozwadowskiego z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (wybrane zagadnienia)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 375–395
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.019.7821

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.