Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 15
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 15 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Starania sejmików szlacheckich o należyte gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i przechowywanie akt sądów szlacheckich w XVI–XVIII wieku. Główne problemy  

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 1–30
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.001.7563

Ekonomiczne kontakty mieszkańców Rzeczypospolitej i Hetmańszczyznyw pierwszej połowie XVIII wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 31–41
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.002.7564

Priestly identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a research topic. Project evaluation 

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 43–66
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.003.7565

Wystąpienia sejmowe premiera Władysława Grabskiego i ministrów jego drugiego rządu w debatach nad projektami ustaw

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 67-83
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.004.7566

Wacław Jędrzejewicz jako attaché wojskowy i kierownik polskiego poselstwa w Tokio w latach 1925–1928

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 85-101
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.005.7567

O współpracy pracowników bibliotek polskich poza granicami kraju z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w latach 1952–1989

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 103–122
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.006.7568

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 123-134
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.007.7569

Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 135-156
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.008.7570

Edycja tekstu źródłowego

Rejestr jeńców polskich na Krymie z 1649 roku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 157–180
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.009.7571

Artykuły recenzyjne

Kilka uwag na temat książki o. Dariusza Wiśniewskiego Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 181–195
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.010.7572

Recenzje

Sprawozdania

Sprawozdanie z III konferencji naukowej „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 8–9 listopada 2016 roku 

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 211-213
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.