Francja, Niemcy i Polska Bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej

Tomasz Schramm

Abstrakt

France, Germany and Poland  Immediately After the First World War

The international situation in Europe after the First Wolrd War was characterized by completely new relations. Part of a new complex configuration of forces was the German-French-Polish arrangement. The article presents the grounds for the position of each country in relation to the other two, as well as the process of shaping the relations between them at the beginning of the interwar period. The close relations of Poland and France agreed with the logics of the Versailles system directed against Germany. Although there were some discrepancies between the two countries, the cooperation prevailed until the turn which happened in the German and French policies in the years 1924–1925.
 

Słowa kluczowe: Francja, Niemcy, Polska, stosunki międzynarodowe, system wersalski
References

Archiwalia

Archiwum Akt Nowych

AAN, Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, t. 8.

AAN, Komitet Narodowy Polski.

AAN, MSZ Departament Polityczno-Ekonomiczny, sygn. 1480.

AAN, MSZ Wydział Zachodni, sygn. 3752.

AAN, Protokoły Posiedzeń Rady Ministrów, t. 6.

Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Seria Guerre 1914–1918, podseria Russie, t. 210, 728.

Seria Europe 1918–1940, podseria Pologne, t. 46, 130.

Centralne Archiwum Wojskowe

Centralne Archiwum Wojskowe, Armia Generała Hallera, I.123.1.178.

Opracowania

Cienciala A.M., Komarnicki T., From Versailles to Locarno, Kansas 1984.

Filasiewicz S., La Question polonaise pendant la guerre mondiale. Recueil des actes diplomatiques, traités et documents concernant la Pologne, t. 2, Paris 1920.

Hauser P., Niemcy wobec sprawy polskiej: październik 1918–czerwiec 1919, Poznań 1984.

Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.

Hovi K., Cordon sanitaire ou barrière de l’Est? The emergence of the New French Eastern European Alliance Policy, 1917–1919, Turku 1975.

Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim, 1919–1922, Warszawa 1970.

Lundgreen-Nielsen K., Polish Problem at the Paris Peace Conference, Odense 1979.

Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz 1998.

Mantoux P., Les Délibérations du Conseil des Quatre, t. 1, Paris 1955.

Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej, 1918–1926, Kraków 1995.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego, 1914–1918, wyd. IV, Poznań 2005.

Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż – Lozanna – Londyn, 1914–1918, Poznań 1970.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1918 listopad–grudzień, red. S. Dębski, Warszawa 2008.

Powstanie Drugiej Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Jankowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1984.

Schramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987.

Soutou G.-H., L’Allemagne et la France en 1919 [w:] La France et l’Allemagne entre les deux guerres mondiales, red. J. Bariéty, A. Guth, J.-M. Valentin, Nancy 1987.

Soutou G.-H., De Rethondes à Locarno. Vers un nouvel ordre européen? [w:] Quand les canons se taisent. En toen zwegen de kanonnen. When the Guns fall Silent, red. P.A. Tallier, P. Nefors, Bruxelles 2010.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.