Участь королівських комісарів у роз’їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV–XVI ст.

Jurij (Юрій) Zazulak (Зазуляк)

Abstrakt

Royal Commissars in the Perambulations of Estates’ Boundaries in the Rus’ Palatinate, 15th–16th Centuries

The article highlights the role of the royal commissars in the demarcations of the boundaries of the land estates in the Rus’ palatinate during the 15th and 16th centuries. The analysis of the surviving lists of the commissars who were appointed by the king for the demarcation of the royal estates in the Przemyśl land shows that all major local office-holders were called to perform the functions of commissars. The royal commissars were mostly local power holders. They played the role of political mediators facilitating political communication between the king and provincial political communities of the nobility.
 

Słowa kluczowe: королівські комісари, розмежування володінь, шляхта, Руське воєводство, Перемишльська земля
References

Джерела

Aktgranicznyczerwono-ruskiz1353 r., wyd. A. Prochaska, «Kwartalnik Historyczny» 1896, R. X, s. 813–816.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej, z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie (AGZ), wyd. O. Pietruski, X. Liske, A. Prochaska, t. IV, Lwów1873; t. XV, 1891; t. XIX, 1906.

CorpusIurisPolonici, wyd. O. Balzer, vol. 4, fasc. 1, Kraków1910.

Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur(MRPS), wyd. Th. Wierzbowski, pars 1, Warszawa 1905; pars II, 1907; pars III, 1908; pars IV, vol. 2, 1912.

Voluminaconstitutionum, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, t. 1, vol. 1, Warszawa1996; t. 1, vol. 2, 2000(VC).

Volumina legum, vol. I, Petersburg1859.

Література

Łaguna S., O prawie graniczném polskiém, Warszawa 1875.

Любавский M., Литовско-русский сейм, Москва 1900.

Sucheni-Grabowska A., Badania nad elitą władzy w 1551–1562 [w:] eadem, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, Warszawa 2009.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.