Kozaczyzna zaporoska w dobie kampanii chocimskiej 1621 roku

Mirosław Nagielski

Abstrakt

Zaporozhian Cossacks during the Campagin of Chocim in 1621

The participation of Zaporozhian Cossacks in the campaign of Chocim in 1621 was of great importance both because of the number of Cossack corps under the command of Petro Konashevych‑
Sahaidachny (between 25 and 40 thousand men) and its role in the long siege of the Polish-
Lithuanian-Cossack camp at Chocim. Most of the Turkish assaults launched on the reinforced camp caused serious losses to the Cossacks (approximately 6.5–7 thousand men). Various problems are still open for debate, such as the number of Cossack troops at Chocim, casualties in the battles in Moldavia, the siege and the march through Ukraine. Last but not least, the structure of the aforementioned armed forces (infantry, cavalry) and their contribution to the military effort of the Polish-Lithuanian Commonwealth should be discussed at length, together with the Cossacks’ military expeditions over the Black Sea in 1621.
 

Słowa kluczowe: Chocim 1621, P. Konaszewicz-Sahajdaczny, wojsko zaporoskie, J. Borodawka, rejestr
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 111, 1657.

Biblioteka Jagiellońska, rkps 49.

Źródła drukowane

Dyaryusz wojny moskiewskiej 1633 roku Jana Moskorzowskiego, wyd. A. Rembowski, Warszawa 1895.

Dyaryusz wojny moskiewskiej z lat 1633–1634, wyd. A. Rembowski, Biblioteka Ossolińskich, t. XI, Lwów 1868.

Komput wojsk Rzeczypospolitej na projektowaną kampanię przeciwko Turcji w 1646 roku, wyd. M. Nagielski, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t. XXXVII.

Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621, wyd. Ż. Pauli, Kraków 1853.

Реєстрвійськазапорозького 1649 року, Київ 1995.

Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. V, oprac. Z. Spieralski, J. Wimmer, Warszawa 1961.

ЖереладоісторіїУкраїни-Руси, т. VIII, Львів 1908.

Opracowania

БрехуненкоВ., Козаки у хотинській війні 1621 року, Київ 2013.

Kubala L., Szkice historyczne, serja I–II, Warszawa 1923.

Kupisz D., Smoleńsk 1632–1634, Warszawa 2001.

Liske K., Przyczynki do historii wojny moskiewskiej z lat 1633–1634, Biblioteka Ossolińskich, t. XI, Lwów 1868.

Majewski R., Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1961, t. VII/1, Warszawa.

Nagielski M., Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny hetman wojska zaporoskiego (zm. 1622) [w:] Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, red. P. Kroll, M. Nagielski, M. Wagner, Zabrze 2010.

Podhorodecki L., Kampania chocimska 1621 roku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. X/2 (cz. 1), Warszawa 1964, t. XI/1 (cz. 2), Warszawa 1965.

СасП., Хотинська війна 1621 року, Біла Церква 2012.

СасП., Чесний рицар Петро Конашевич-Сагайдачний,Київ 2012.

Сас П., Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у хотинській війні 1621 р., „Український історичний журнал” 2005, nr 6, К???.иїв.

Сас П., Запорожці в польсько-московській війні наприкінці Смути 1617–1618 рр., Біла Церква 2010.

Tomkiewicz W., Jeremi Wiśniowiecki (1612–1651), Warszawa 1933.

Tretiak J., Historja wojny chocimskiej (1621), Lwów 1889; wyd. drugie: Kraków 1921.

Wimmer J., Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1968, t. XIV, cz. 1.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.