Prace Historyczne,2017, Numer 144 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2017
Redaktor zeszytu: Zdzisław Zblewski
Recenzent zeszytu: dr hab. Rafał Hryszko

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość

Jeszcze raz o dacie męczeństwa Symeona bar Sabba’e i prześladowaniach chrześcijan w Persji za panowania Szapura II

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 1–24
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.001.5861

Rola arcybiskupa Jana z Sultanii w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Mongołami a Europą Zachodnią na przełomie XIV i XV w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 25–42
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.002.5862

Żółte Wody (1648 r.): Planistyka oraz myśl operacyjno-strategiczna Bohdana Chmielnickiego w pierwszym etapie powstania kozackiego

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 43–58
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.003.5863

Łukasz Węgleński z małżonką – fundatorzy dawnej cerkwi w Klesztowie. O stosunkach na pograniczu wyznaniowym Rzeczypospolitej w XVIII w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 59–82
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.004.5864

Olszarowie z Sibicy na Śląsku Cieszyńskim od XVII do początku XX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 83–100
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.005.5865

Życie społeczne chłopów w zachodniej Małopolsce w epoce reform agrarnych na przełomie XVIII i XIX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 101–118
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.006.5866

„Niewygodny, acz bezsilny partner”. Współpraca Hôtelu Lambert z bułgarskimi działaczami narodowymi w latach czterdziestych XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 119–135
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.007.5867

Kapelani oraz inni duchowni uczestnicy polskich powstań narodowych w strukturach lokalnego Kościoła we Francji w XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 137–156
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.008.5868

From Russia to the USSR: the Italy-Soviet relations during  the years of the communist uprising and the march on Rome

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 157–176
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.009.5869

„Dzieci w widowisku mężczyzn”? Realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 177–197
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.010.5870

Chrześcijaństwo i demokracja: idee odbudowy Włoch po 1945 r.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 199–214
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.011.5871

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.