Prace Historyczne,2018, Numer 145 (2), W kręgu historii nauki i oświaty

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2018
Zeszyt pod redakcją: Marii Stinii, Tomasza Pudłockiego
Recenzenci zeszytu : prof. dr hab. Julian Dybiec, dr hab. Jan Krukowski
 

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość

Rozwój katedr i badań filologicznych z zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwersytetach krakowskim i lwowskim w latach 1850–1918

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 215–236
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.011.7813

Venia legendi z zakresu filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku oraz dalsze losy wyhabilitowanych docentów

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 237–256
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.012.7814

Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 257–270
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.013.7815

Lektorzy języka angielskiego w Wilnie i Krakowie w okresie międzywojennym. Próba biograficzna

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 271–301
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.014.7816

Orientalistyka lwowska i krakowska – dwa ośrodki naukowe oraz ich wzajemne powiązania

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 303–316
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.015.7817

English and German studies at the Jagiellonian University between the two World Wars: The ideal of a scholar and challenges of reality

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 317–338
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.016.7818

Lwowscy filolodzy klasyczni i nowożytni w roli historyków literatury polskiej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 339–354
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.017.7819

Ukraińska filologia na uniwersytecie lwowskim w XIX wieku i w pierwszej połowie XX stulecia. Ludzie, idee, recepcje

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 355–374
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.018.7820

Nie tylko we władzach Akademii. Związki Jana Michała Rozwadowskiego z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (wybrane zagadnienia)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 375–395
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.019.7821

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.