Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939)

Małgorzata Pawlak,

Karol Sanojca

Abstrakt

The educational mission of classical philologists from Lviv and Cracow as reflected in specialist press in years 1918–1939

The academic circle of classical philologists from the Jagiellonian University in Cracow and the University of Jan Kazimierz in Lviv, was dedicated not only to the research and teaching activity but also to popularizing classical antiquity studies. The university professors and lecturers were closely associated with secondary schools, where they were, at the same time, middle school teachers and authors of school course books. The significance of classical education was reinforced and promoted in their various fields of activity. This mission was mainly fulfilled by means of publications in specialist press, i.e. Kwartalnik Klasyczny [The Classical Quaterly], Przegląd Klasyczny [The Classical Review], Eos, Filomata and Palaestra. The journals comprised articles on popular science and didactics, reviews of publishing houses and information on organizational life (primarily on the Polish Philological Society and various school philological clubs). This was also where classical philologists shared their views on current educational issues in The Second Polish Republic.
 
Słowa kluczowe: filologia klasyczna, antyk, edukacja, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kazimierza, czasopiśmiennictwo, „Kwartalnik Klasyczny”, „Przegląd Klasyczny”, „Eos”, „Filomata”, „Palaestra”.
References

Prasa

„Eos” (1918–1939)

„Filomata” (1929–1939)

„Gazeta Lwowska”, 29 X 1930 r.

„Kwartalnik Klasyczny” (1927–1934)

„Palaestra” (1930–1936)

„Przegląd Klasyczny” (1935–1939)

Literatura przedmiotu

Auerbach M., Gramatyka łacińska, Lwów 1929.

Bieżuńska-Małowist I., Ryszard Gansiniec (18881958), „Meander” R. 13, 1958, s. 301–306.

Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 19181946, Kraków 2007.

Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 19181939, Kraków 2000.

Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński a szkolnictwo średnie (19181939) [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993, s. 560–569.

Historia filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, http://www.ifk.filg.uj.edu.pl/historia [dostęp: 15.09.2017].

Kaczor I., Znaczące postacie łódzkiej filologii klasycznej: Jan Oko, Jerzy Schnayder, Marian Golias, Stefan Oświecimski, „Collectanea Philologica” 2003, vol. 7, s. 97–101.

Królczyk K., Polscy badacze starożytności na Uniwersytecie Lwowskim (18731939) – szkic do portretu [w:] „Haec mihi in animis vestris templa”. Studia classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, oprac. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 23–46.

Lewartowicz A., „Przegląd Klasyczny”, „Meander” R. 69, 2014, s. 141–161.

Madyda W., Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, red. W. Taszycki, A. Zaręba, Kraków 1964, s. 1–94.

Plezia M., Gustaw Przychocki, „Meander” R. 39, 1984, s. 57–78.

Plezia M., Kazimierz Morawski, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” R. 31, 1986, s. 79–97.

Popiak W., Łacina i greka w polskiej szkole w latach 19191939. Programy, metody, podręczniki, Warszawa 2005.

Sinko T., Gramatyka łacińska, Warszawa–Poznań 1924 (wyd. 2, 1925, wyd. 3, 1930).

Turasiewicz R., Ryszard Ganszyniec jako historyk greckiej literatury, „Meander” R. 44, 1989, s. 369–382.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Academia militans, red. A. Redzik, Kraków 2015.

Złota Księga Wydziału Filologicznego, red. J. Michalik, W. Walecki, Kraków 2000.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.