Prace Historyczne,2019, Numer 146 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019
Redaktor numeru: Zdzisław Zblewski

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: Alvise da Ca’ da Mosto, Wolof people, political terminology, Wolofowie, terminologia polityczna, Vasco de Quiroga, New World, colonialism, slavery, utopia, “repúblicas del hospital, ” postcolonial critique, Nowy Świat, kolonializm, niewolnictwo, „republiki-szpitale”, krytyka postkolonialna, Johannes Olbracht, Moldova, battle of the Cosmin Forest, Ottoman Empire, Stephen the Great, Jan Olbracht, Mołdawia, Turcja, bitwa pod Koźminem, Stefan Wielki, Muscovite historiography, Ivan the Terrible, Stefan Batory, Livonian War, Roman inheritance in Europe, historiografia państwa moskiewskiego, Iwan Groźny, wojna o Inflanty, spuścizna rzymska w Europie, exhibition, National Museum in Cracow, Władysław Łuszczkiewicz, the Victory of Vienna, wystawa, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiktoria wiedeńska., Galicia, woman, labor, vocational structure in the 19th c., Galicja, kobieta, praca, struktura zawodowa w XIX wieku., Habsburg Monarchy, Austrian Galicia, Poland, 19th and 20th centuries, monarchia habsburska, Galicja austriacka, Polska, XIX i XX wiek, History of Poland, Great Britain, the Paris Peace Conference, historia Polski, Wielka Brytania, konferencja pokojowa w Paryżu. Wiosną, British press, information and propaganda policy, interwar period, Polish Embassy in London, prasa brytyjska, polityka informacyjno-propagandowa, okres międzywojenny, Ambasada RP w Londynie, Aleksander Bocheński, Bunt Młodych, Polityka, the press in the interwar Poland, „Bunt Młodych”, „Polityka”, prasa II RP. Aleksander, World War II, Enigma, codebreaking, secret service, II wojna światowa, łamanie szyfru, tajne służby, horse races, Służewiec Racetrack, occupation, Warsaw Uprising, wyścigi konne, Tor Służewiec, okupacja, powstanie warszawskie, history of immigration, foreigners, immigrants, émigrés, refugees, stateless persons, displaced persons, asylum seekers, France, Polish immigrants, historia imigracji, cudzoziemcy, imigranci, emigranci, uchodźcy, bezpaństwowcy, dipisi, azylanci, Francja, imigranci polscy., Sigismund II Augustus, Radziwiłł family, correspondence, Zygmunt II August, Radziwiłłowie, korespondencja, Kazimierz Dłużewski, the Polish-Ottoman War 1683–1699, Jan III Sobieski Hussars Banner (the Military Unit), wojna polsko-turecka 1683–1699, chorągiew husarska Jana III.

Artykuły

Ilość

Terminologia odnosząca się do systemu politycznego Wolofów w Le navigazioni di Alvise da Ca’ da Mosto e Pietro di Sintra (c. 1465) autorstwa Alvise da Ca’ da Mosto

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 1–22
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.001.9565

W zmierzchającym Ogrodzie. Utopia i praktyka społeczna Vasco de Quirogi w Nowym Świecie

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 23–41
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.002.9566

Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 43–61
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.003.9567

Cesarz Prus, brat cesarza Augusta, w propagandzie moskiewskiej i antymoskiewskiej drugiej połowy XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 63–80
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.004.9568

„Wystawa zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku” – wielkie przedsięwzięcie w ramach krakowskich uroczystości 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 81–99
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.005.9569

Kierunki aktywizacji zawodowej kobiet w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle spisów ludności

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 101–128
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.006.9570

Galicja – spadek po zaborach

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 129–148
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.007.9571

Kursy historii Polski dla brytyjskich delegatów na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1),
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.008.9572

Prasa brytyjska w polityce informacyjno-propagandowej II RP

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 171–188
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.009.9573

Przeciw bolszewikom, masonom, żydom… Publicystyczne zmagania Aleksandra Bocheńskiego w okresie „Buntu Młodych” i „Polityki”

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 189–207
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.010.9574

Enigma, les décrypteurs polonais et les services secrets français, 1932–1945

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 209–217
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.011.9575

Tor Służewiec w Warszawie – losy instytucji i obiektu podczas II wojny światowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 219–241
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.012.9576

Analiza podstawowych pojęć z zakresu historii imigracji (na przykładzie francuskim)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 243–259
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.013.9577

Edycje tekstów źródłowych

Listy ruskie króla Zygmunta II Augusta do Mikołaja Radziwiłła Rudego z lat 1568–1571 ze zbiorów Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Biblioteka Ordynacji Krasińskich)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 261–278
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.10279

Streszczenie diariusza wojennego Kazimierza Dłużewskiego z lat 1683–1696

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 279–296
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.015.10280

Recenzje i omówienia

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.