Prasa brytyjska w polityce informacyjno-propagandowej II RP

Natalia Micygała

Abstrakt

British press in the information and propaganda policies of Poland in the interwar period

In the interwar period, the British press, both elite and mass, expressed little interest in the foreign affairs of Great Britain. Poland as a state lying in Central and Eastern Europe could not expect any special concern from the British press. However rarely, information about Poland did appear in British newspapers. The author tried to show what it looked like from the technical point of view. The problem was discussed primarily from the point of view of the way British journalists were informed about Poland, the relations between the journalists and representatives of Polish diplomacy, as well as Polish attempts to affect the way Poland was showed in the dailies. The analysis was carried out from both a general as well as a more specific perspective.

Słowa kluczowe: British press, information and propaganda policy, interwar period, Polish Embassy in London, prasa brytyjska, polityka informacyjno-propagandowa, okres międzywojenny, Ambasada RP w Londynie
References

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ambasada RP w Londynie.

Instytut Polski i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Ambasada RP w Londynie.

Źródła drukowane

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1931, red. M. Wołos, Warszawa 2008.

Raczyński E., W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939–1945, Londyn 1974.

Skirmunt K., Moje wspomnienia 1866–1945, Rzeszów 1997.

The Times and Appeasement: The Journals of A.L. Kennedy, 1932–1939, ed. G. Martel, Cambridge 2000.

Opracowania

A Journalism Reader, eds. M. Bromley, T. O’Malley, London 1997.

Boyce G., Curran J., Newspaper History from the Seventeenth Century to the Present, London 1978.

Ciechanowski J., Wielka Brytania i Polska od Wersalu do Jałty, Pułtusk 2008.

Griffiths D., A Century of Journalism, 1900–2000, Oxford 2012.

Jeziorny D., Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania, Łódź 2011.

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej 1918–1939, Warszawa 1987.

Kuta H., Meissner L., Prasa za granicą. Sylwetki 147 wybranych dzienników i czasopism z 39 krajów oraz krótkie charakterystyki 14 agencji prasowych, Kraków 1972.

Łukasik-Duszyńska M., Brytyjskie poselstwo donosi…, Warszawa 2008.

Kania K., Edward Bernard Raczyński. Dyplomata i polityk, Warszawa 2014.

Kania K., Polska w przekazie informacyjnym Wielkiej Brytanii (październik 1938 – październik 1939) [w:] Kampania polska 1939. Polityka, społeczeństwo, kultura, T. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Warszawa 2015.

Kania K., Wielka Brytania w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych, Toruń 2007.

McDonald I., The History of the Times. Vol. 5: Struggles in War and Peace, 1939–1966, London 1984.

Paczkowski A., Czwarta władza. Prasa dawniej i dziś, Warszawa 1973.

Pudłocki T., Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015.

Prażmowska A., Eastern Europe and the Origins of the Second World War, London 2000.

Richards H., The Bloody Circus: The Daily Herald and the Left, London 1997.

Robert A., Voice of Britain, the Inside Story of the Daily Express, Cambridge 1983.

Silberstein-Loeb J., The International Distribution of the News: The Associated Press, Press Association and Reuters, 1848–1947, Cambridge 2014.

Słomkowska A., Krótki zarys historii prasy brytyjskiej, Warszawa 1978.

Sobczak J., Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski, Poznań 1973.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.

Thompson J., The Idea of Public Opinion in Britain 1870–1914, Cambridge 2000.

W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku, wybór i oprac. red. miesięcznika „Znak”, Kraków 1984.

Walker M., Power of the Press: The World’s Great Newspapers, London 1995.

Williams K., Read All about It!: A history of the British Newspaper, London 2009.

Zięba A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010.

Żurawski vel Grajewski R.P., Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, październik 1938 – maj 1945, Warszawa 2008.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.