„Wystawa zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku” – wielkie przedsięwzięcie w ramach krakowskich uroczystości 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej

Sławomir A. Mróz

Abstrakt

“An exhibition of artefacts from the time of King John III and His age:” A great event during the Cracow celebrations of the 200th anniversary of the Victory of Vienna

On September 12th, 1883, the 200th anniversary of the Siege of Vienna was celebrated. In the Polish territories, which at that time were under the Austrian partition, the celebrations related to the jubilee of the victorious battle gained a special setting. In Cracow, one of the main events of the anniversarywas the “The Exhibition of Relics from the Time of King John III and His Age.” Its opening night was connected with the opening of the National Museum to the public, initiated in October 1879. The Committee responsible for the exhibition was composed of distinguished representatives of the Polish (mainly Galician) scientific, political, cultural and artistic community. The article focuses on events related to the organization of the exhibition and presents its course and effects.

Słowa kluczowe: exhibition, National Museum in Cracow, Władysław Łuszczkiewicz, the Victory of Vienna, wystawa, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiktoria wiedeńska.
References

Źródła

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie

Kancelaria Dyrektora Władysława Łuszczkiewicza, sygn. 94/6, 94/7, 94/10, 94/16, 94/17, 94/18.

Archiwum Narodowe w Krakowie

Obchody i uroczystości krakowskie – zbiór szczątków zespołów akt komitetów obchodów, sygn. 29/576/43.

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Władysław Czartoryski. Korespondencja Muzeum. Sprawozdania Zarządu Zbiorów XX Czartoryskich w Krakowie oraz listy w sprawach zbiorów od: Leona Bentkowskiego, Bolesława Biskupskiego, Józefa Łepkowskiego, Stanisława Odrzywolskiego, Mariana Sokołowskiego, sygn. 7312 IV; dawna sygn. Ew. 2149.

Opracowania

Anonim, Album zabytków wieku XVII-go z wystawy jubileuszowej Jana III-go, „Czas”, 29 V 1884, nr 123, s. 3.

Anonim, Dalmatyńskie wino czerwone, „Czas”, 2 XII 1883, nr 275, s. 4.

Anonim, Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie, „Czas”, 3 I 1884, nr 2, s. 3; 25 III 1884, nr 71, s. 3; 14 V 1884, nr 111, s. 4.

Anonim, Dwie wystawy na dwóchsetletni obchód obrony Wiednia, „Czas”, 13 III 1883, nr 58, s. 3.

Anonim, Koronacya cudami wsławionego obrazu Matki Boskiej na Piasku w Krakowie dnia 8 września 1883 roku, dodatek do nru 204 „Czasu”, 9IX 1883, s. 1.

Anonim, Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas”, 11 IX 1883, nr 205, s. 2; 24 X 1883, nr 242, s. 2;27 X 1883, nr 245, s. 3; 15 XI 1883, nr 260, s. 2; 25 XII 1883, nr 293, s. 2; 30 XII 1883, nr 296, s. 2.

Anonim, Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas”, 1 III 1884, nr 51, s. 3; 20 IV 1884, nr 92, s. 3.

Anonim, Program zbiorowy uroczystości dwuchsetnej rocznicy zwycięztwa króla Jana III pod Wiedniem oraz Jubileuszu Matejki, tudzież zjazdu literatów i artystów od d. 11 do d. 16 września 1883 r., dodatek do nru 204 „Czasu”, 9IX 1883, s. 3.

Anonim, Przemówienie Dra Zolla, przy zamknięciu Wystawy zabytków z epoki Jana Sobieskiego, „Czas”, 21 XI 1883, nr 265, s. 2.

Anonim, Rozmaitości z literatury, sztuki i życia społecznego, „Tygodnik Illustrowany”, 1 XII 1883, nr 48, s. 361.

Anonim, Schluss der historischen Ausstellung, „Neue Freie Presse”, 5 XI 1883, nr 6894, s. 1.

Anonim, Sobiesciana, „Czas”, 31 III 1883, nr 73, s. 2; 12 IV 1883, nr 82, s. 2; 20 IV 1883, nr 89, s. 2–3; 10 V 1883, nr 104, s. 4; 20 V 1883, nr 112, s. 3; 1 VI 1883, nr 121, s. 3; 21 VI 1883, nr 138, s. 2; 29 VI 1883, nr 145, s. 2–3; 15 VII 1883, nr 158, s. 2; 26 VII 1883, nr 167, s. 3; 4 VIII 1883, nr 175, s. 2; 10 VIII 1883, nr 180, s. 3; 28 VIII 1883, nr 194, s. 3.
Anonim, Tanie wydania J. Chociszewskiego, „Czas”, 28 XI 1883, nr 271, s. 4.

Anonim, Uroczystości krakowskie, „Gazeta Lwowska”, 12 IX 1883, nr 208, s. 2–3.

Anonim, Uroczystość dwuchsetletniej rocznicy zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, „Czas”, 12 IX 1883, nr 206, s. 2–3.

Anonim, Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe, „Czas”, 16 X 1883, nr 235, s. 2; 25 X 1883, nr 243, s. 3; 30 X 1883, nr 247, s. 3; 14 XI 1883, nr 259, s. 2.

Bąk-Koczarska C., Rada miejska organizatorem obchodu 200-lecia odsieczy Wiednia w Krakowie, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1982, z. 9.

Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979.

Bieńkowski W., Rok 1883 w Krakowie (Uroczystości 200-lecia odsieczy Wiednia), „Rocznik Krakowski” 1987.

Błońska D., Mróz S.A., Na przełomie starych i nowych czasów. Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 1900–1901, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, t. 3.

Chodubski A., Sierakowski Adam (1846–1912), PSB, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 254–255.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, red. B. Ciciora, A. Krypczyk, Kraków 2010.

Dybiec J., Stanisław Tarnowski – autorytet, polityk, uczony (głos w dyskusji), Kraków 1999.

Galos A., Obchody rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji w 1883 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis”1990.

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1884, Kraków 1884.

Kluczycki F., Łuszczkiewicz W., Mycielski J., Polkowski I., Sokołowski M., Tomkowicz S., Umiński P., Ziemięcki T., Zabytki XVII wieku. Wystawa jubileuszowa Jana III w Krakowie 1883, Kraków 1884.

Kłobukowski A., Przyp. red., „Czas”, 21 XI 1883, nr 265, s. 2.

Kosicka-Pajewska A., Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914, Poznań 2002.

Łazuga W., Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Toruń 2005.

Łoski J., Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki, Warszawa 1883.

Łuszczkiewicz W., Z wystawy starożytności z czasów Sobieskiego w Sukiennicach. Wrażenia i uwagi, Kraków 1883.

Łuszczkiewicz W., Mycielski J., Polkowski I., Umiński P., Katalog wystawy zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku, Kraków 1883.

Narodziny Muzeum. Ważniejsze daty w stuletnich dziejach Muzeum Narodowego w Krakowie, red. F. Stolot, Kraków 1979.

Nowolecki A., Na pamiątkę 200-letniej rocznicy odsieczy Wiednia 1683 r. Uroczystości ku uczczeniu pamięci Jana III w ziemiach polskich i za granicą, Kraków 1883.

Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały źródłowe, red. A. Franaszek, K. Kuczman, t. I, Kraków 1990.

Olszański K., Juliusz Kossak, Kraków 2000.

Pietrzak J., Podarowanie obrazu „Sobieski pod Wiedniem” papieżowi Leonowi XIII. Prawda i mity, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1990.

Pijaj S., Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866–1871), Kraków 2003.

Polkowski I., Sobiesciana, „Czas”, 13 VII 1883, nr 156, s. 2–3.

Polkowski I., Sobiesciana. Medale, monety, sztychy, rękopisy, dokumenta, druki (Dokończenie), „Czas”, 23 XI 1883, nr 267, s. 2.

Rożek M., Tradycja wiedeńska w Krakowie, Kraków 1983.

Rożek M., Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Echa wiktorii, Kraków 2008.

Sierżęga P., Centralny Komitet Jubileuszowy w przygotowaniach obchodów 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji [w:] Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, red. J. Hoff, Rzeszów 2002.

Sierżęga P., Obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji (1883 r.), Rzeszów 2002.

Sokołowski M., Wystawa zabytków z czasów Jana III w Sukiennicach krakowskich, „Czas”, 21 X 1883, nr 240, s. 1–2; 15 XI 1883, nr 260, s. 1; 16 XI 1883, nr 261, s. 1; 22 XI 1883, nr 266, s. 1–2.

Sokołowski M., Wystawa zabytków z czasów Jana III w Sukiennicach krakowskich w roku 1883, Kraków 1884.

Tomkowicz S., Mycielski J., Wystawa pamiątek i zabytków z epoki Jana III w Krakowie, „Przegląd Polski” 1883, nr XVIII, z. IV.

Walicki M., Rembrandt w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki”1956, R. XVIII, nr 3.

Weigel F., Wystawa zabytków z epoki Sobieskiego w Krakowie 1883 r., „Czas”, 2 VIII 1883, nr 173, s. 2.

Ziemięcki T., Dary do Muzeum Narodowego w Krakowie, „Czas”, 4 XII 1883, nr 276, s. 3.

Ziemięcki T., Wystawa historyczna wiedeńska w zestawieniu z wystawą zabytków z czasów Jana III i jego wieku w Krakowie, „Przegląd Polski” 1883, nr XVIII, z. IV.

Ziemięcki T., Wystawa zabytków z epoki króla Jana III-go i jego wieku, „Czas”, 4 X 1883, nr 225, s. 3; 5 X 1883, nr 226, s. 3; 7 X 1883, nr 228, s. 3; 10 X 1883, nr 230, s. 3; 12 X 1883, nr 232, s. 3; 13 X 1883, nr 233, s. 2; 14 X 1883, nr 234, s. 3–4; 17 X 1883, nr 236, s. 3.

Ziemięcki T., Z wystawy historycznej wiedeńskiej, „Czas”, 23 XI 1883, nr 267, s. 2–3.

Ziemięcki T., Z wystawy historycznej wiedeńskiej (Dokończenie), „Czas”, 24 XI 1883, nr 268, s. 2.

Zoll F., Sobiesciana, „Czas”, 10 VII 1883, nr 153, s. 3; 24 VII 1883, nr 165, s. 3; 1 VIII 1883, nr 172, s. 3.

Zych E., Ks. Teofi l Midowicz. Od wikariusza katedralnego do kustosza Kapituły. 40 lat działalności dla miasta i Kościoła krakowskiego [w:] Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej, red. J. Urban, E. Zych, Kraków 2017.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.