Cesarz Prus, brat cesarza Augusta, w propagandzie moskiewskiej i antymoskiewskiej drugiej połowy XVI wieku

Konstantin Jerusalimski

Abstrakt

Emperor Prus, Emperor Augustus’ brother, in Russian and anti-Russian propaganda in the second half of the 16th century

The rewriting of history in the 16th century Russia led to changes in the structure and frames of “our past.” The growth of state power needed new exemplifications based on historical exempla virtutis in common “Russian past.” The histories told in politically engaged chronicles included invented stories about Emperor Prus, the alleged forefather of the Rurikids, whose image was borrowed, adopted and reconstructed in Moscow from European chronicles. This image emerged as one among other similar ideological constructs as translatio insignium, e.g. Attila’s domination in prehistoric times, the Third Rome etc. Ivan IV crowned officially in 1547 maintained the idea of his imperial origins. In the Livonian War Ivan especially stressed the role of his legendary Roman forefather. Polish diplomats and intellectuals saw danger in Muscovite historical arguments and made efforts to undermine them. This deconstruction of the myths provoked all but no reaction in Moscow and had no effect on Russian historiography.

Słowa kluczowe: Muscovite historiography, Ivan the Terrible, Stefan Batory, Livonian War, Roman inheritance in Europe, historiografia państwa moskiewskiego, Iwan Groźny, wojna o Inflanty, spuścizna rzymska w Europie
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, nr 81, 86, 87, 1664. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, nr 982.

Отдел рукописей Российской Государственной Библиотеки (Москва), Ф. 256 (Собр. Н.П. Румянцева), № 349.

Российский Государственный Архив Древних Актов (РГАДА Москва). Ф. 53 (Сноше- ния России с Данией), Оп. 1, № 1; Ф. 79 (Сношения России с Польшей), Оп. 1, Кн. 13; Ф. 196 (Ф.Ф. Мазурин), Оп. 1, № 240; Ф. 389 (Литовская Метрика), Оп. 1, № 60.

 

Źródła drukowane

Bielski M. Kronika Polska, wyd. K.J. Turowskiego, Sanok 1856.

Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) и диплома- тическая переписка того времени, относящаяся главным образом к  заключению Запольского мира (1581–1582 г.), изд. М.О. Коялович, Санкт-Петербург 1867.

Гейденштейн  Р.,  Записки  о  московской  войне  (1578–1582),  пер.  с  лат.,  предисл. В.Г. Васильев ского , Санкт-Петербург 1889.

Герб ерштейн С., Записки о Московии, T. 2, под ред. А.Л. Хорошкевич, Москва 2008. Идея Рима в Москве XV–XVI века. Источники по истории русской общественной мыс- ли, отв. ред. П. К ат а лано, В.Т. Пашут о; подг. рус. текста Н.В. Синицына, Я.Н. Ща пов; вступ. статьи М. Капа льдо, Н.В. Синицына; коммент. Н.В. Синицына, Москва 1989.

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, Lib. I–II, Varsaviae 1964.

Kochanowski  J., Dzieła polskie, T. 2, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył J. Krzyżanowski, Warszawa 1976.

Kromer M., Kronika Polska Marcina Kromera biskupa Warmińskiego ksiąg XXX, dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydaną, na  język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Kra- kowie w drukarni M. Loba r. 1611. Obecne wydanie w języku polskim drugie, Sanok 1857.

Miechowita M., Chronica Polonorum, Cracoviae 1521.

О начале войн и смут в Московии, И. Масс а, П. Пет рей, сост. С.Ю. Ш о к арев, Мо- сква 1997.

Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, T.X, Санкт-Петербург 1871.

Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575–1577 r. Listy, uniwersały, instrukcye, wydał i rozprawką o Synodzie Piotrkowskim z r. 1577 poprzedził A. Pawiński (Źródła dziejowe, T. 4), Warszawa 1877.

Полное собрание русских летописей, T. 1, 2, 14, Москва 1997, 2000.

Послания Ивана Грозного, подг. текста Д.С. Лихачева , Я.С. Лурье; перев. и коммент. Я.С. Лурье ; под ред. В.П. Адрианов ой-Перетц, Москва-Ленинград 1951.

По сс евино  А., Исторические сочинения о России XVI в. («Московия», «Ливония» и др.), пер., вступ. ст. и коммент. Л.Н. Годовиков ой, отв. ред. В.Л. Янин, Москва 1983.

Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою Комиссиею, Т. 13, Санкт-Петербург 1909.

Сборник  Императорского  Русского  Исторического  Общества,  Т.  71,  129,  Санкт-Петербург 1892, 1910.

Сборник Муханова, Изд. 2-е, доп., Санкт-Петербург 1866.

Stanislai Sarnicii Annales sive De origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum, Kraków 1587.

Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и коммента- рии, В 3 т. Т. 1: Житие св. княгини Ольги. Степени I–X, отв. ред. Н.Н. Покров ский, Г.Д. Ленхофф , Москва 2007.

Stryjkowski M., Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi, wyd. przez M. Ma- linowskiego oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza, pomnożone prze- drukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań, Warszawa 1846.

Stryjkowski M., O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domo- wych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadne- go ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978.

 

Opracowania

Бычков а М.Е., Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического  изучения политического строя, Москва 1996.

Cherniavsky M., Tsar and People. Studies in Russian Myths, London 1961.

Дмит риев М.В. Представления о «русском» в культуре Московской Руси XVI века [w:] Общество, государство, верховная власть в России в Средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии (X–XVIII столетия). Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Л.В. Черепнина, Москва, 30 ноя- бря – 2 декабря 2005 г., Тезисы докл. и сообщений. Препринт, Москва 2005.

Дмит риев а Р.П., Сказание о князьях владимирских, Москва–Ленинград 1955.

Dubas-Urwanowicz  E., Stosunek Korony do unii z Litwą w latach 1562–1574, „Studia Podlaskie” 1995, T. V.

Ер ус а лимский К.Ю., Идеология истории Ивана Грозного: Взгляд из Речи Посполи- той [w:] Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории, под ред Л.П. Р епиной, Москва 2008.

Ер ус а лимский  К.Ю., Сборник Курбского: Исследование книжной культуры, Т.  2, Москва 2009.

Erusalimsky  K., The Notion of People in Medieval and Early-Modern Russia, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2011/2, Vol. 3.

Ер ус а лимский  К.Ю., Греческая «вера», турецкая «правда», русское «царство»...: Еще раз об Иване Пересветове и его проекте реформ, „Вестник РГГУ”, Серия «Филологические науки. Литературоведение и фольклористика», 2011, № 7 (69)/11. Erusalimskii K., Rev. „Kritika /Критика.

Explorations in Russian and Eurasian History” 2012, Vol. 13, Summer, № 3, Rec. ad op.: „The Book of Royal Degrees” and the Gene- sis of Russian Historical Consciousness, eds. G. Lenhof f, A. Kleimola, Bloomington 2011 (UCLA Slavic Studies. New Series, Vol. 7).

Ер ус а лимский К.Ю., Res Rossica et Moscovitica: заметки об исследованиях Д. В. Карнаухова, „Исторический вестник” 2014, Т. 9 (156).

Ferenc M., Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515–1584). Działalność polityczna i wojskowa, Kraków 2008.

Филюшкин А.И., Титулы русских государей, Санкт-Петербург 2006.

Flier M.S., Golden Hall Iconography and the Makarian Initiative [w:] The New Musco- vite Cultural History: A Collection in Honor of Daniel B. Rowland, eds. V. Kivelson, K. Petrone , N.Sh. Kollmann , M.S. Flier, Bloomington 2009.

Флоря Б.Н., Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в. [w:] Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978.

Frötschner R., Ugrier – Ungarn – Hunnen. Herberstein über ein Motiv der Moskauer po- litischen Mythologie [w:] 450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549–1999, Wiesbaden 2002.

Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2003.

Граля И., Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в., пер. с польск. М.И. Л еньшиной, Москва 1994.

Halperin Ch. J., Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985.

Хорошкевич А.Л., Россия в системе международных отношений середины XVI века, Москва 2003.

Janicki M.A., Tłumaczenie listu Iwana Groźnego do Zygmunta Augusta i jego rola w agi- tacji przed sejmem warszawskim 1563 r. [w:] Polska kancelaria królewska czasów no- wożytnych między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004, cz. 2, Kraków 2006.

К арнаухов Д.В., История русских земель в польской хронографии конца XV – начала XVII в., науч. ред. А.Л. Посадсков , Новосибирск 2009.

К арнаухов Д.В., Концепции истории средневековой Руси в польской хронографии эпохи Возрождения, науч. ред. К.Б. Умбрашко , Новосибирск 2010.

Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas [et al.], tłum. P. Bukowiec , B. Kalęba , B. Piasecka , Kraków 2006.

Leitsch W., Herbersteiniana, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Neue Folge, 1990, Bd. 38, H. 4.

Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.

Мыльников А.С., Мифологемы «Кесарь Август» и «Москва – третий Рим», или Мо- сковская страница в истории европейского измерения славянского мира [w:] Славяне и их соседи. Славянский мир между Римом и Константинополем, Москва 2004.

Niendorf M., Wielkie Księstwo Litewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569–1795), tłum. M. Grzywacz , Poznań 2011.

Nowak A., Imperiological Studies: A Polish Perspective, Kraków 2011.

Pelenski J., The Contest for the Legacy of Kievan Rus’, New York 1998.

Пет р ухин В.Я., «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки, Москва 2011.

Пчелов  Е.В., Легенда о происхождении  русских князей в «Послании»  Спиридона-Саввы в контексте представлений о всемирной истории [w:] Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Матери- алы конференции, Москва 2010.

Русина О.В., Украïна пiд татарами i Литвою, Киïв 1998.

Рогов А.И., Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его Хроника), Москва 1966.

Семянчук  А., Роля рымскай легенды ў фармаванні дзяржаўнай ідэалогіі Вялікага Княства Літоўскага, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2002, № 18.

Сиренов А.В., Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв., Москва– Санкт-Петербург 2010.

Soloviev A.V., Helles Russland – Heiliges Russland [w:] Festschrift für Dmytro Čyževskii zum 60. Geburtstag. Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Litera- tur des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin, Bd. 6, Berlin 1954.

Ус ачев  А.С., Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария, Москва–Санкт-Петербург 2009.

Жданов  И.Н.,  Повести  о  Вавилоне  и  «Сказание  о  князех  владимирских»,  Санкт-Петербург 1891.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.