Prace Historyczne,2019, Numer 146 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019
Redaktor numeru: Zdzisław Zblewski

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: Alvise da Ca’ da Mosto, Wolof people, political terminology, Wolofowie, terminologia polityczna, Vasco de Quiroga, New World, colonialism, slavery, utopia, “repúblicas del hospital, ” postcolonial critique, Nowy Świat, kolonializm, niewolnictwo, „republiki-szpitale”, krytyka postkolonialna, Johannes Olbracht, Moldova, battle of the Cosmin Forest, Ottoman Empire, Stephen the Great, Jan Olbracht, Mołdawia, Turcja, bitwa pod Koźminem, Stefan Wielki, Muscovite historiography, Ivan the Terrible, Stefan Batory, Livonian War, Roman inheritance in Europe, historiografia państwa moskiewskiego, Iwan Groźny, wojna o Inflanty, spuścizna rzymska w Europie, exhibition, National Museum in Cracow, Władysław Łuszczkiewicz, the Victory of Vienna, wystawa, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, wiktoria wiedeńska., Galicia, woman, labor, vocational structure in the 19th c., Galicja, kobieta, praca, struktura zawodowa w XIX wieku., Habsburg Monarchy, Austrian Galicia, Poland, 19th and 20th centuries, monarchia habsburska, Galicja austriacka, Polska, XIX i XX wiek, History of Poland, Great Britain, the Paris Peace Conference, historia Polski, Wielka Brytania, konferencja pokojowa w Paryżu. Wiosną, British press, information and propaganda policy, interwar period, Polish Embassy in London, prasa brytyjska, polityka informacyjno-propagandowa, okres międzywojenny, Ambasada RP w Londynie, Aleksander Bocheński, Bunt Młodych, Polityka, the press in the interwar Poland, „Bunt Młodych”, „Polityka”, prasa II RP. Aleksander, World War II, Enigma, codebreaking, secret service, II wojna światowa, łamanie szyfru, tajne służby, horse races, Służewiec Racetrack, occupation, Warsaw Uprising, wyścigi konne, Tor Służewiec, okupacja, powstanie warszawskie, history of immigration, foreigners, immigrants, émigrés, refugees, stateless persons, displaced persons, asylum seekers, France, Polish immigrants, historia imigracji, cudzoziemcy, imigranci, emigranci, uchodźcy, bezpaństwowcy, dipisi, azylanci, Francja, imigranci polscy., Sigismund II Augustus, Radziwiłł family, correspondence, Zygmunt II August, Radziwiłłowie, korespondencja, Kazimierz Dłużewski, the Polish-Ottoman War 1683–1699, Jan III Sobieski Hussars Banner (the Military Unit), wojna polsko-turecka 1683–1699, chorągiew husarska Jana III.

Artykuły

Ilość

Terminologia odnosząca się do systemu politycznego Wolofów w Le navigazioni di Alvise da Ca’ da Mosto e Pietro di Sintra (c. 1465) autorstwa Alvise da Ca’ da Mosto

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 1–22
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.001.9565

W zmierzchającym Ogrodzie. Utopia i praktyka społeczna Vasco de Quirogi w Nowym Świecie

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 23–41
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.002.9566

Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 43–61
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.003.9567

Cesarz Prus, brat cesarza Augusta, w propagandzie moskiewskiej i antymoskiewskiej drugiej połowy XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 63–80
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.004.9568

„Wystawa zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku” – wielkie przedsięwzięcie w ramach krakowskich uroczystości 200. rocznicy wiktorii wiedeńskiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 81–99
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.005.9569

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.