W poszukiwaniu sojuszników? Rola Chanatu Krymskiego i Persji w polityce Jana III Sobieskiego wobec Imperium Osmańskiego (1674–1696)

Natalia Królikowska-Jedlińska

Abstrakt

This paper discusses the role of the Crimean Khanate and the Safavid Persia in Polish-Ottoman relations during the reign of King John III Sobieski (1674–1696). It is striking that the Polish ruler repeatedly invited the Crimean khan and the Persian shah to join the anti-Ottoman coalition. Notwithstanding numerous letters and envoys dispatched by Sobieski, the Crimean Khanate remained a loyal ally to the Sublime Porte, while Persia denied to take part in the conflict. Sobieski’s political plans in reference to Persia, which resulted in numerous embassies sent to the shah, increased opportunities of Polish missionaries to minister in this country. An especially interesting project of founding a Polish mission in Northern Persia in order to minister to the Caucasian tribes was created by a Polish Jesuit, Ignacy Zapolski. Yet, after the death of Sobieski, Zapolski’s idea, which gained very limited support of the Commonwealth, could not be turned into reality. 

 

Artykuł powstał dzięki fi nansowaniu z grantu NCN nr 2017/27/B/HS3/00151 pt. „«Wielka i Mała Rozbieżność» widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku”, kierowanym przez prof. dr. hab. Dariusza Kołodziejczyka.

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, chanat krymski, Persja, Imperium Osmańskie, misjonarze jezuiccy, Ignacy Zapolski, John III Sobieski, Crimean Khanate, Persia, Ottoman Empire, Jesuit missionaries

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.