Prace Historyczne,2019, Numer 146 (2), Studia o Janie III Sobieskim i jego polityce. Prace poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Wójcika

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019
Rdaktor numeru: Jarosław Stolicki

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, Francja, Polska, polityka zagraniczna, dyplomacja, Maria Kazimiera , John III Sobieski, France, Poland, foreign policy, diplomacy, Marie Casimire, dowodzenie, garnizony, hetmani, polsko-litewska Rzeczpospolita, oficerowie, rady senatu, Stanisław Jabłonowski, wojsko zaporoskie , Council of Senate, garrisons, hetmans, military command, military officers, Polish-Lithuanian Commonwealth, Zaporozhian Cossack Army, patronat wojskowy, klientela wojskowa, military patronage, clientelism in the army, Jan Sobieski, wojsko polskie, historiografia , John Sobieski, Polish army, historiography, Wiedeń 1683, poezja panegiryczna, literatura a historia, aksjologia w literaturze okolicznościowej , Vienna 1683, panegyric poetry, literature and history, axiology in occasional literature, diarists , pamiętnikarze, propaganda, propaganda wizualna, demokracja szlachecka, monarchia absolutna, władca elekcyjny, mecenat, klientelizm, regaliści, malkontenci, opozycja, pisma polityczne , political propaganda, visual propaganda, noble democracy, absolute monarchy, elected monarch, patronage, clientelism, royalists, malcontents, opposition, political writings, historia nowożytna, Kościół unicki w Rzeczypospolitej, kijowska metropolia unicka, modern history, Uniate Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Uniate Kyiv ecclesiastical province, sejm, senat, sejmiki, system parlamentarny, Rzeczpospolita Obojga Narodów , parliament, senate, dietine, parliamentary system, koronacja, wojna turecka, polityka bałtycka, konflikty wewnętrzne, sejm grodzieński , coronation, the Turkish war, Baltic politics, internal conflicts, the Diet of Grodno, Imré Thököly, Wołoszczyzna, Mołdawia, Święta Liga , Wallachia, Moldova, Holy League, chanat krymski, Persja, Imperium Osmańskie, misjonarze jezuiccy, Ignacy Zapolski, Crimean Khanate, Persia, Ottoman Empire, Jesuit missionaries, olityka wschodnia Rzeczypospolitej, Andruszów, zagrożenie tureckie, sojusz wojskowy z Rosją, pokój wieczysty , Commonwealth’s eastern policy, Andrusovo, Ottoman threat, military alliance with Russia, permanent peace treaty, Brandenburgia-Prusy, Hohenzollernowie, Księstwo Pruskie, polskie wpływy nad Bałtykiem, Brandenburg-Prussia, Hohenzollerns, Duchy of Prussia, Baltic policy, Polish influence in the Baltic region

Artykuły

Ilość

Polityka brandenburska Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 307–318
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.9910

Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1672–1699

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 319–329
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.015.9911

W poszukiwaniu sojuszników? Rola Chanatu Krymskiego i Persji w polityce Jana III Sobieskiego wobec Imperium Osmańskiego (1674–1696)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 331–345
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.016.9912

Jan III Sobieski wobec księstw rumuńskich i powstania węgierskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 347–362
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.017.9913

Metody działań Jana III Sobieskiego w polityce wewnętrznej do roku 1679

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 363–379
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.018.9914

Parlamentaryzm doby Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 381–397
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.019.9915

Jan III Sobieski wobec Cerkwi prawosławnej i unickiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 399–415
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.020.9916

Dlaczego propaganda polityczna Jana III Sobieskiego nie mogła być skuteczna?

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 417–432
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.021.9917

Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 433–448
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.022.9918

Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 449– 459
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.023.9919

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.