Prace Historyczne,2019, Numer 146 (4)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Artykuły

Ilość

Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.039.11655

Posłowie arcybiskupów gnieźnieńskich do Prus w XV w. Przyczynek do badań nad otoczeniem prymasów Polski w późnym średniowieczu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.040.11656

O dwóch krakowskich prawnikach wypromowanych w Bolonii  na początku XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.041.11657

Prestiż, tradycja, władza – mit o trojańskim pochodzeniu we francuskiej historiografii przedoświeceniowej (rekonesans badawczy)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.042.11658

Grecka diaspora w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.043.11659

Dwutorowy wpływ Północno-Zachodniego Pogranicza Indii Brytyjskich na brytyjską wizję imperium na przełomie XIX i XX wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.044.11660

Cracow in the life and work of Edvard Jelínek

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.045.11661

Kryzys ziemiaństwa w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.046.11662

Odkrywanie karaimskich pieśni. Karaimska Środa Literacka w Wilnie w 1932 roku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.047.11663

Edycje tekstów źródłowych

Zapis Antoniego Dydyńskiego z 2 lutego 1808 r. – przyczynek do badań nad Fundacją stypendialną im. Antoniego Dydyńskiego w Godowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.048.11664

O niemieckich planach ofensywy na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1942)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.049.11665

Recenzje i omówienia

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.