Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

Central and Eastern European  Online Library

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International ICV 2016: 84.93

ProQuest Central

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.