Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 30 września 2019

Artykuły

Ilość

Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.039.11655

Posłowie arcybiskupów gnieźnieńskich do Prus w XV w. Przyczynek do badań nad otoczeniem prymasów Polski w późnym średniowieczu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.040.11656

O dwóch krakowskich prawnikach wypromowanych w Bolonii  na początku XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.041.11657

Prestiż, tradycja, władza – mit o trojańskim pochodzeniu we francuskiej historiografii przedoświeceniowej (rekonesans badawczy)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.042.11658

Grecka diaspora w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.043.11659

Dwutorowy wpływ Północno-Zachodniego Pogranicza Indii Brytyjskich na brytyjską wizję imperium na przełomie XIX i XX wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.044.11660

Cracow in the life and work of Edvard Jelínek

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.045.11661

Kryzys ziemiaństwa w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.046.11662

Odkrywanie karaimskich pieśni. Karaimska Środa Literacka w Wilnie w 1932 roku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.047.11663

Edycje tekstów źródłowych

Zapis Antoniego Dydyńskiego z 2 lutego 1808 r. – przyczynek do badań nad Fundacją stypendialną im. Antoniego Dydyńskiego w Godowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.048.11664

O niemieckich planach ofensywy na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1942)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4),
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.049.11665

Recenzje i omówienia

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.