O pojęciu języka i roli reguł u późnego Wittgensteina: Cavell versus Pole

Tomasz Zarębski

Abstrakt

Fragment
Wedle powszechnej i chyba niepodważalnej dziś opinii Ludwig Wittgenstein nale
ży do nielicznego grona tych filozofów, którzy wywarli największy wpływ na kształt filozofii dwudziestego wieku – zwłaszcza filozofii języka; wpływ ten z pewnością trwa zresztą nadal. W przypadku autora  Dociekań filozoficznych panuje jednak niemal równie powszechny brak zgody co do tego, jakie stanowisko filozoficzne rzeczywiście zajmował i jakie konsekwencje można z niego wyprowadzić.

Słowa kluczowe: philosophy, logic, theoretical sociology

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line