O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa

Jerzy Leszczyński

Abstrakt

On some aporias of a normative theory of legal interpretation

Constructing a normative theory of legal interpretation involves difficulties of various types. One problem is the adoption of certain cognitive assumptions concerning the choice of the legal articles that are subject to interpretation. Another difficulty is ascertaining what determines the rationality of the interpretive activities pursued in accordance with the proposed directives of interpretation. The third obstacle is the need to harmonise the theory of legal interpretation with the dialogical nature of understanding on one hand, and with the historicity of legal discourse on the other.

Keywords: understanding of law, interpretation of law, normative theory of legal interpretation, cognitive assumptions of interpretation theory, rationality, dialogism

O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa

Budowanie normatywnej teorii wykładni prawa wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. Jedną z nich jest uznanie założeń poznawczych dotyczących wyboru przepisów prawa podlegających wykładni. Problemem jest również ustalenie, co przesądza o racjonalności działań interpretacyjnych prowadzonych zgodnie z proponowanymi dyrektywami wykładni. Trzecią trudnością jest konieczność uzgodnienia teorii wykładni z dialogicznością rozumienia i historycznością dyskursu prawniczego.

Słowa kluczowe: rozumienie prawa, wykładnia prawa, normatywna teoria wykładni, założenia poznawcze teorii wykładni, racjonalność, dialogiczność
References

Brożek Bartosz. 2014. Granice interpretacji. Kraków: Copernicus Center Press.

Gadamer Hans-Georg. 1993. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. Baran Bogdan. Kraków: inter esse.

Gadamer Hans-Georg. 2003. Język i rozumienie. Przeł. Piotr Dehnel, Beata Sierocka. Warszawa: Aletheia.

Kmita Jerzy. 2000. Wymykanie się uniwersaliom. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Leszczyński Jerzy. 2007. „O charakterze dyrektyw wykładni prawa”, Państwo i Prawo: 3.

Leszczyński Leszek. 2004. Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Pietrzykowski Tomasz. 2012. Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa. Warszawa: Difin.

Płeszka Krzysztof. 2010. Wykładnia rozszerzająca. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wróblewski Jerzy. 1959. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Wróblewski Jerzy. 1989. Contemporary Models of the Legal Sciences. Wrocław: Ossolineum.

Zieliński Maciej, Zirk-Sadowski Marek. 2011. „Klaryfikacjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny: 2.

Zieliński Maciej. 2012. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ziembiński Zygmunt. 1983. Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zirk-Sadowski. 2012. Pojęcie, koncepcje i przebieg wykładni prawa administracyjnego. (w) System prawa administracyjnego. Wykładnia w prawie administracyjnym. Red. Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line