Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Jakub J. Szczerbowski

Abstrakt

Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Summary

The goal of this text is to pose hypotheses related to use of heuristics in the process of deciding cases related to pure economic loss and making laws governing liability for it. Pure economic losses are a type of injury where the victim only suffers economically, i.e. there is no bodily harm or injury to property, and there is a lack of a contractual nexus between the victim and the tortfeasor. Pure economic losses are, in principle, not recoverable in common law systems and, in principle, recoverable in civil law systems. Pure economic losses are a heterogenic category consisting of a variety of case types, here divided into (1) ricochet loss, (2) transferred loss, (3) loss induced by faulty information. Cases of pure economic loss are usually more complex, compared to physical injuries and consequential economic losses, as they may involve a loss of profits. This paper explores the use of heuristics in the process of deciding pure economic loss cases and in the process of forming general norms related to them.

Kayrowds: availability heuristic, representativeness heuristic, attribute substitution, tort law, pure economic loss, causation

Heurystyki a problematyka szkody czysto majątkowej

Streszczenie

Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie hipotez związanych z wykorzystaniem heurystyk w procesie rozstrzygania spraw związanych ze szkodą czysto majątkową i ustanawianiem praw regulujących odpowiedzialność za nią. Szkoda czysto majątkowa jest rodzajem uszczerbku, przy którym poszkodowany ponosi szkodę wyłącznie na majątku, to jest nie zachodzi ani uszkodzenie ciała, ani rzeczy, przy czym brak jest umownego związku między poszkodowanym a sprawcą szkody. Szkoda czysto majątkowa zasadniczo nie podlega naprawieniu w systemach common law, lecz co do zasady można żądać jej naprawienia w systemach civil law. Szkoda czysto majątkowa jest heterogeniczną kategorią składającą się z różnych typów spraw, podzielonych na potrzeby niniejszego tekstu na: (1) stratę rykoszetową, (2) szkodę przeniesioną, (3) szkodę wywołaną przez wadliwe informacje. Przypadki szkód czysto majątkowych są zwykle bardziej złożone w porównaniu ze szkodami fizycznymi i wynikającymi z nich stratami majątkowymi, ponieważ mogą one polegać na utracie zysków. Niniejszy artykuł omawia występowanie heurystyk w procesie rozstrzygania o odpowiedzialności za szkody czysto majątkowe oraz w procesie tworzenia norm prawnych je regulujących.

Słowa kluczowe: heurystyka dostępności, heurystyka reprezentatywności, podstawienie atrybutów, prawo deliktowe, szkoda czysto majątkowa, związek przyczynowy

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line