The Metaphorical Aspect of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law

Monika Zalewska

Abstrakt

Metaforyczny aspekt czystej teorii prawa Hansa Kelsena

W artykule badam zagadnienie wymiaru metaforyczno-kognitywnego czystej teorii prawa. Jednocześnie wykazuję, że Hans Kelsen w opisie prawa używał metaforycznego języka i nieświadomie stworzył grupę metafor kognitywnych, co umożliwiło zrozumiałe opisanie abstrakcyjnego świata powinności. W artykule, wykorzystując teorię metafory kognitywnej Lakoffa i Johnsona, argumentuję, że bez metafor opis norm byłby dla Kelsena niemożliwy. W kolejnych akapitach badam kluczowe dla czystej teorii prawa abstrakcyjne kategorie: powinność, zarachowanie, norma podstawowa i szczeblowa (hierarchiczna) struktura prawa. Punktem wyjścia jest założenie, że analiza kognitywnego wymiaru czystej teorii prawa może przynieść obiecujące rezultaty, odkrywając nowe aspekty zasadniczych dla teorii Kelsena kategorii. Jest to zatem próba zbadania możliwości, jakie daje kombinacja dwóch teorii, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy rezultat wniesie nową wiedzę o czystej teorii prawa i myśleniu prawniczym w ogólności.

The article examines the cognitive, metaphorical dimension of the pure theory of law and demonstrates that Hans Kelsen used metaphorical language in his description of law, and unintentionally created a unique set of cognitive metaphors in order to make a theory of law focused on the abstract “Ought” world comprehensible. The paper argues that it would be impossible for Kelsen to describe norms without metaphors. The paper uses Lakoff and Johnson’s theory as a framework for the interpretation of this metaphorical aspect of the pure theory of law. Hence the following paragraphs will examine the cognitive context of the abstract categories crucial for the pure theory of law, such as: the category of Ought, imputation, basic norms and the dynamic (hierarchical) structure of law. This article is based on the position that an analysis of the cognitive dimension of the pure theory of law might yield promising results which could reveal new aspects of the central categories in this theory. This article is an attempt to explore the possibilities provided by merging these two theories and checking if the result brings some new knowledge about the pure theory of law and legal thinking in general.

Słowa kluczowe: Hans Kelsen, kognitywistyka, Lakoff, Johnson, kognitywna teoria metafory, czysta teoria prawa, normatywizm , cognitive science, Lakoff Johnson, cognitive theory of metaphor, pure theory of law, normativism

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line