Principia,2018, Tom 65

Redaktor naczelny: Krzysztof Guczalski
Rok wydania: 2018

Słowa kluczowe: umowy, obietnice, intuicje moralne, prawo, Hans Kelsen, kognitywistyka, Lakoff, Johnson, kognitywna teoria metafory, czysta teoria prawa, normatywizm , cognitive science, Lakoff Johnson, cognitive theory of metaphor, pure theory of law, normativism, prawo pozytywne, prawo naturalne, legitymizacja prawa, filozofia transcendentalna, uzasadnienie epistemiczne , positive law, natural law, legitimacy of law, transcendental philosophy, epistemic justification, rola społeczna, prawnik, działanie podmiotowe, struktura, moralna odpowiedzialność, relacja społeczna , social role, legal professional, agency/structure, moral responsibility, social relation, analiza pojęciowa, truizmy, ogólna teoria prawa, heurystyki, Scott Shapiro, Conceptual analysis, truisms, platitudes, general jurisprudence, heuristics, law, obietnica, zidentyfikowane, statystyczne, efekt identyfikowalności, autonomia , promise, identified, statistical, identifiability effect, autonomy, ofiara zidentyfikowana, ofiara statystyczna, utylitaryzm, sektor pozarządowy, mechanizm 1 proc. , identified victim, statistical victim, utilitarianism, non-governmental sector, percentage tax designation, obowiązek pomagania, obowiązek niedoskonały, supererogacja , obligation to help, imperfect duty, supererogation, heurystyka dostępności, heurystyka reprezentatywności, podstawienie atrybutów, prawo deliktowe, szkoda czysto majątkowa, związek przyczynowy , availability heuristic, representativeness heuristic, attribute substitution, tort law, pure economic loss, causation

Artykuły

Ilość

Moral Intuitions of Promise Keeping

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018

Heuristics and the Problem of Pure Economics Loss

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.001.9884

The Moral Status of Helping and the Identified Victim Effect

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.002.9885

The Identified Victim Effect - Utilitarian Analysis and Policy Recommendations

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.003.9886

Promises to Unidentified Individuals

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.004.9887

Truisms, Heuristics and the Concept of Law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.005.9888

Agency in Legal Institutions: Dispositionism and Situationism

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.006.9889

The epistemology of law in the light of the metaphysical legitimation of law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.007.9890

The Metaphorical Aspect of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.008.9891

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line