Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część I: prezentacja etyki troski i etyki przyjaźni

Dorota Sepczyńska

Abstrakt

Is Edward Abramowski an ethicist of care?Part I: Explaining the ethics of care and the ethics of friendship

These two papers contribute to the research tendency that seeks an analogy between the ethics of care and other ethical theories. The purpose of this study is to compare the ethics of care with Edward Abramowski’s moral theory. The critical appraisal of both theories requires the reconstruction and confrontation of issues such as friendship-brotherhood-care, response to the needs of others, and making friendship-brotherhood-care public. The analysis of philosophical sources was carried out with the use of tools from hermeneutics and the history of ideas. In the case of the ethics of care, both the theories of direct caring relations and group, institutional caring relations were examined. In Abramowski’s philosophy, the ethics of friendship became the subject of analysis. In Part I, the ethics of care are presented, and the ethics of friendship are interpreted from the perspective of caring for the other and the sources of this. Part II (to be published in the next issue) refers the results obtained from the analysis of the ethics of friendship to the theses and arguments which feature in the ethics of care.

Keywords: care, brotherhood, friendship, mutual aid, relationship, egoism, altruism, democracy, capitalism, socialism

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część I: prezentacja etyki troski i etyki przyjaźni

Seria dwóch artykułów wpisuje się w tendencję badawczą poszukującą analogii pomiędzy etyką troski, a innymi teoriami etycznymi. Celem głównym pracy jest porównanie etyki troski i teorii moralnej Edwarda Abramowskiego. Krytyczne badanie obu teorii polega na odtworzeniu i konfrontacji rozumienia takich zagadnień, jak: przyjaźń – braterstwo – troska, źródła reakcji na potrzeby innego, upublicznienie przyjaźni – braterstwa – troski. Do jego realizacji wykorzystano analizę tekstów filozoficznych przeprowadzoną z uwzględnieniem narzędzi hermeneutyki i historii idei. W przypadku etyki troski badaniu poddano zarówno teorie bezpośrednich relacji opiekuńczych, jak i teorie relacji pośrednich, międzygrupowych, zinstytucjonalizowanych. Przedmiotem analizy w filozofii Abramowskiego stała się etyka przyjaźni. W pierwszym artykule zaprezentowano wprowadzenie do etyki troski, a etykę przyjaźni zinterpretowano z perspektywy dbałości o kogoś i jej źródeł. W drugim artykule (w następnym numerze) pozyskane wyniki analiz etyki przyjaźni będą odniesione do tez i argumentacji obecnych w etyce troski.

Słowa kluczowe: troska, braterstwo, przyjaźń, pomoc wzajemna, zależność, egoizm, altruizm, demokracja, kapitalizm, socjalizm

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line