Progress Journal of young researchers

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar

Progress jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne. Tym samym odbiorcami Progressu są studenci zainteresowani ścieżką naukową, doktoranci chcący rozwijać swoją karierę naukową oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni.

ISSN 2543-8638
e-ISSN 2543-9928
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Progress, 2017, Numer 2

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar
Opublikowano online: 5 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Conceptual metaphors in the naming convention of the United States Armed Forces

Progress, 2017, Numer 2, s. 9-20
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.008.7145

Defi niowanie wybranych derywatów słowotwórczych i wyrazów wieloznacznych przez osobę niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim (studium przypadku)

Progress, 2017, Numer 2, s. 21-41
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.009.7146

Polisemia konstrukcji słowotwórczych a problem kategoryzacji derywatów na przykładzie derywatów z formantem -acz

Progress, 2017, Numer 2, s. 42-51
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.010.7147

Rozumienie i stosowanie wybranych paronimów przez studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego – wyniki ankiety internetowej

Progress, 2017, Numer 2, s. 52-71
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.011.7148

O źródłach wieloznaczności pojęcia dyskurs w językoznawstwie (na materiale języków polskiego, rosyjskiego i angielskiego)

Progress, 2017, Numer 2, s. 52-72
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.012.7149

O problemie polisemii i homonimii w przekładoznawstwie

Progress, 2017, Numer 2, s. 83-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.013.7150

Kategoria jednoznaczności i wieloznaczności przekazu muzycznego w świetle koncepcji dzieła otwartego Umberto Eco

Progress, 2017, Numer 2, s. 95-105
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.014.7151

Falsos amigos czyli polsko-hiszpańska homonimia międzyjęzykowa

Progress, 2017, Numer 2, s. 106-121
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.015.7152

The relations between Poland and North Korea in 1948-1961

Progress, 2017, Numer 2, s. 122-140
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.016.7153

Kategoria jednoznaczności i wieloznaczności przekazu muzycznego w świetle koncepcji dzieła otwartego Umberto Eco

Progress, 2017, Numer 2, s. 95-105
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.014.7151

Władysław Stojak – pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Miastku. Prosty człowiek na trudne czasy

Progress, 2017, Numer 2, s. 141-156
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.017.7154

Obraz amerykańskiego Zachodu w powieści Rącze konie Cormaca McCarthy’ego

Progress, 2017, Numer 2, s. 159-171
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.018.7155

„Biegnę, więc jestem”. Interpretacja treści prywatnego pamiętnika Harukiego Murakamiego w świetle somaestetyki Richarda Shustermana

Progress, 2017, Numer 2, s. 172-184
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.019.7156

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego wśród uczestników 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca–3 lipca 2016 roku

Progress, 2017, Numer 2, s. 185-189
Data publikacji online: 5 grudnia 2017

Pierwsze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – źródła

Progress, 2017, Numer 2, s. 190-202
Data publikacji online: 5 grudnia 2017

O podręczniku The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century z prof. Tadeuszem Maciejewskim rozmawia Dominik BieńRozmowa z Profesorem Tadeuszem Maciejewski na temat podręcznika

Progress, 2017, Numer 2, s. 203-206
Data publikacji online: 5 grudnia 2017