Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej powstania do końca 1952 roku autorstwa Adama Dobrowolskiego

Dominik Bień

Abstrakt
Słowa kluczowe: Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, szkolnictwo wyższe, historia UG, Adam Dobrowolski
References
Andrzejewski M., 2006, Z dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1946–1970) [w:] M. Andrzejewski,
L. Mokrzecki, J.A. Włodarski, Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
Badziąg K.A., 2005, Zanim powstał Uniwersytet Gdański, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego.
 
Czarnik A., 2005, Moje powroty do przeszłości, [t.] 1: Dzieciństwo i młodość, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 
Dobrowolski A., 1958, List do rektora WSP w Gdańsku z dnia 19 lipca 1958 r., Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, 2/dokum.
 
Eisler J., 2008, „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 
Gulda M., 1971, Proces przystosowania do roli studenta (na przykładzie WSP w Gdańsku), Warszawa: Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
 
Grzybowski R., 1998a, Okoliczności powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i rozwój jej infrastruktury w latach 1946–1949, „Rocznik Gdański”, t. 58, z. 1.
 
Grzybowski R., 1998b, Dobór i wymiana kadry nauczycielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku w latach 1946–1956, „Rocznik Gdański”, t. 58, z. 2.
 
Grzybowski R., 2010, Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
Kalembka S. (red.), 1995, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Mikołaja Kopernika
1945–1994. Materiały do biografi i, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, M. Gołembiowski, R. Karpiesiuk, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Mężyński K., 1961, Kilka wspomnień z pierwszych lat PWSP w Gdańsku, Archiwum Państwowe
w Gdańsku, 1317/116.
 
Miller R., 1961, Fragmenty wspomnień na 15-lecie WSP, Archiwum Państwowe w Gdańsku, 1317/116.
 
Opacki Z., 2015, Problematyka rosyjska w badaniach historyków gdańskiego środowiska naukowego w drugiej połowie XX i początkach XXI wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 1.
 
Rogowska-Cybulska E., 2006, Takie były początki..., rozmowa Ewy Rogowskiej-Cybulskiej z Profesor Reginą Pawłowską [w:] Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska,
 
J. Treder, Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Taraszkiewicz J., 2001, Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953–2001, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 13–14.
 
Wendt J.A. (red.), 2016, 70 lat gdańskiego ośrodka geografi cznego. Teraźniejszość i przeszłość, Warszawa 2016.
 
Widernik M., 1980, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku w latach 1946–1970 [w:] M. Widernik
et al., Uniwersytet Gdański i jego poprzedniczki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.