Conceptual metaphors in the naming convention of the United States Armed Forces

Karol Plichta

Abstrakt

Poniższy artykuł jest poświęcony analizie wybranych nazw zwyczajowych statków powietrznych i wyposażenia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Opracowanie bierze pod uwagę ściśle metaforyczny charakter nazewnictwa, a także bazuje głównie na teorii metafory pojęciowej. W toku analizy wykaza- no, że powstanie poszczególnych określeń dla rozważanych desygnatów jest umotywowane sferą empiryczną użytkowników języka i charakterem służby w siłach zbrojnych. Rezultatem analizy jest identyfikacja wielu metafor po- jęciowych. Niniejszy artykuł jest w dużej mierze oparty na pracy licencjac- kiej autora napisanej pod kierunkiem dr Joanny Redzimskiej z Uniwersytetu Gdańskiego.

Słowa kluczowe: metafora, metafora konceptualna, nazwy własne, żargon wojskowy
References

Black M., 1954, Metaphor, “Proceedings of the Aristotelian Society”, New Series, Vol. 55 (1954–1955), New Jersey: Blackwell Publishing.
Black M., 1979, More about Metaphor. In Ortony A., ed., Metaphor & Thought, Cambridge: Cambrid- ge University Press.
Golubiewski M., 2012, Angielszczyzna wojskowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff G., 1987, Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind, Chicago: The University of Chicago Press.
Thorne S., 2006, The language of war, London: Routledge.
United States Department of Defense, 2004, Model Designation of Military Aerospace Vehicles, Washington.