Polisemia konstrukcji słowotwórczych a problem kategoryzacji derywatów na przykładzie derywatów z formantem -acz

Agata Skupin

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku między problemem definio- wania polisemii i homonimii słowotwórczej a kwestią kategoryzacji derywa- tów. Tradycyjne ujęcia i praktyka leksykograficzna skupiają się na formalnych relacjach między podstawą a konstrukcją słowotwórczą, mimo że w niektó- rych przypadkach wyrazy o tej samej formie i znaczeniu słowotwórczym mają bardzo różne znaczenia leksykalne. W słownikach opisywane są jak wyrazy wieloznaczne, lecz często należą do różnych kategorii – nomina agentis i nomi- na instrumenti. Część z nich to tak zwane derywaty asocjacyjne. Artykuł przed- stawia możliwe podejścia do zasygnalizowanego problemu.

Słowa kluczowe: słowotwórstwo, derywaty asocjacyjne, homonimia słowotwórcza, wieloznaczność, kategorie słowotwórcze
References

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Doroszewski W., 1963, Podstawy gramatyki polskiej, cz. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.
Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego [pendrive], Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Encyklopedia PWN [wersja online], http://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 23 kwietnia 2017]. Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego: mor-
fologia, cz. 2, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Honowska M., 1979, Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu
1967–1977), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Kuligowska K., 2014, Kategoria słowotwórcza w strukturalizmie i w językoznawstwie kognitywnym (na przykładzie kategorii nomina attributiva i nomina instrumenti), „Acta Neophilologica” XVI/1, Olsztyn.
Maldjieva V., 2009, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9: Słowotwórstwo, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa: Wydawnictwo Nauko- we PWN.
Skupin A., 2015, Profilowanie w słowotwórstwie serbskich i polskich nazw ptaków oraz owadów, praca niepublikowana.
Taylor J.R., 2001, Kategoryzacja w języku: prototypy w teorii językoznawczej, Kraków: Universitas. Waszakowa K., 1996, Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej: zarys problema-
tyki [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin: Wydawnic-
two UMCS.
Wojan K., 2010, Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.