Falsos amigos czyli polsko-hiszpańska homonimia międzyjęzykowa

Agata Zamorska

Abstrakt

 Artykuł stanowi opis zjawiska homonimii międzyjęzykowej ujawniającego się w dwu różnych systemach językowych – polskim i hiszpańskim. Polsko-hisz- pańskie pary homonimiczne określane są jako fałszywi przyjaciele (hiszp. falsos amigos) ze względu na csto implikowane pomki językowe i nieporozumie- nia komunikacyjne. Zjawisko to ukazano na materiale konkretnej grupy słów, których brzmienie lub pisownia są na tyle podobne, że niewprawny użytkow- nik zyka może uważać je za wyrazy spokrewnione ze sobą oraz semantycz- nie zbieżne. Przy klasyfikacji zebranego słownictwa zastosowano kryteria po- dziu homonimów zaproponowane przez Małgorzatę Majewską.

 

Słowa kluczowe: homonimia międzyjęzykowa, fałszywi przyjaciele, falsos amigos, pułapki językowe
References

Arias G., 2012, Diferencias léxicas entre el polaco y el español: los falsos amigos, „Studia Iberystyczne” nr 11.
Buttler D., 1986, Mały słownik homonimów polskich dla cudzoziemców, Warszawa: Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Buttler D., 1988, Słownik polskich homonimów całkowitych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń- skich – Wydawnictwo PAN.
Buttler D., 1989, Polskie i rosyjskie homonimy rzeczownikowe [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języ- ków słowiańskich, red. H. Popowska-Taborska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Głowiński M. et al., 1993, Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa: Open.
Kaleta R., 2014, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek
Wydawniczy Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Kusal K., 2002, Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kusal K., Bałaban K., 2014, Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficz- ny, „Anuari de Filologia.Llengües i Literatures Modernes”, nr 4
Karaszczuk H., Prymajczok O., 2006, Homonimia międzyjęzykowa (ukraińsko-polska), „Annales Uni- versitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, t. 24.
Rudolf K.F., 2003, Słownik angielsko-polski polsko-angielski wyrazów zdradliwych, Kraków: Wydaw- nictwo Literackie.
Rudolf K.F., 2004, Słownik wyrazów pułapek. Język angielski, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Majewska M., 2002, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa: Elipsa.
Waluch-de la Torre E., Verchar García E. J., 2007, Propuesta metodológica y didáctica acerca del pa- pel de los homónimos y parónimos entre español y polaco (aplicado al caso de estudiantes polacos en la aula de lengua española) [w:] Actas del I Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: la Didáctica de la enseñanza para extranjeros, Onda: JMC.
Wojan K., 2005, Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy [w:] Język a rzeczywi- stość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, red. P. Czerwiński, H. Fontański, Katowice: Wydawnic- two Naukowe Śląsk.
Wojan K., 2010, Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


Źródła leksykograficzne
Krupa A. (red.), 1999, Encyklopedia popularna PWN, wyd. 29 zm. i uzup., Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Internetowa Poradnia językowa dra Macieja Malinowskiego, 2017, http://obcyjezykpolski.pl/ [dostęp: 9.03].
Internetowy słownik języka hiszpańskiego stworzony przez Real Academia Española, 2017, http://
dle.rae.es/ [dostęp: 9.03].
Oficjalna strona Asociación Cultural Salmantino-Polaca „Polañoles”, 2017, http://www.asociacioncul- turalpolanoles.org/es/blog/polaco-espa%C3%B1ol-falsos-amigos [dostęp: 9.05].
Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ [dostęp: 9.03.2017].