Obraz amerykańskiego Zachodu w powieści Rącze konie Cormaca McCarthy’ego

Anna Dulska

Abstrakt

W artykule poddano analizie obraz amerykańskiego Zachodu, jaki wyłania się z powieści Rącze konie C. McCarthy’ego. Celem analizy jest wykazanie, w jaki sposób obraz Zachodu przedstawiony w tejże powieści różni się od powszech- nego wyobrażenia o regionie.

Słowa kluczowe: amerykański Zachód, pogranicze, Meksyk, Rącze konie
References

Bell V., 1992, „Between the wish and the thing the world lies waiting”, „Southern Review”, Vol. 28, No.
4, http://web.b.ebscohost.com/lrc/detail/detail?vid=5&sid=e2e7d54a-f172-4227-993f-a96801e62
28f%40sessionmgr106&hid=107&bdata=JnNpdGU9bHJjLWxpdmU%3d#AN=9610111079&db=lfh
[dostęp: 1.09.2016].
Bloom H., 2009, Cormac McCarthy, Philadelphia: Chelsea House Publishers.
Bourne A., 2009, „Plenty of Signs and Wonders to Make a Landscape”: Space, Place, and Identity in Cor- mac McCarthy’s Border Trilogy, „Western American Literature”, Vol. 44, No. 2.
Brewton V., 2009, The Changing Landscape of Violence in Cormac McCarthy’s Early Novels and the Bor- der Trilogy [w:] Cormac McCarthy, ed. H. Bloom, Philadelphia: Chelsea House Publishers.
Cawelti J.G., 1976, Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chi- cago: The University of Chicago Press.
Gleeson-White, S., 2007, Playing Cowboys: Genre, Myth and Cormac McCarthy’s „All the Pretty Hors- es”, „Southwestern American Literature” Vol. 33, No. 1, http://web.a.ebscohost.com/lrc/pdfviewer/ pdfviewer?vid=2&sid=d30e1dcb-3882-4a4e-af97-f780150747c5%40sessionmgr4010&hid=4207 [dostęp: 1.09.2016].
Hage E., 2010, Cormac McCarthy: A Literary Companion, Jefferson: McFarland & Company.
Hibbard A., 2007, Cormac McCarthy [w:] Magill’s Survey of American Literature, http://search.ebsco- host.com/login.aspx?direct=true&db=lfh&AN=MOL9830000192&site=lrc-live [dostęp: 1.09.2016].
Kollin S., 2001, Genre and the Geographies of Violence: Cormac McCarthy and the Contemporary West- ern, „Contemporary Literature” Vol. 42, No. 3, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lfh&AN=5488332&site=lrc-live [dostęp: 1.09.2016].
Kopcewicz A., Sienicka M., 1983, Historia literatury amerykańskiej w zarysie: wiek XVII–XIX, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Kowalczyk-Twarowski K., Pyzik T., 2004, Przedmowa [w:] Wielkie tematy literatury amerykańskiej, t. 2:
„Granica”, Pogranicze, Zachód, red. T. Pyzik, K. Kowalczyk-Twarowski, Katowice: Wydawnictwo Uni- wersytetu Śląskiego.
Krasińska S., 2009, Tego kraju nikt nie zna: Cormac McCarthy i jego Trylogia Pogranicza [w:] Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. M. Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Lincoln K., 2009, Cormac McCarthy: American Canticles, New York: Palgrave Macmillan.
McCarthy C., 1993, All the Pretty Horses, London: Picador. McCarthy C., 1996, Rącze konie, tłum. J. Polak, Poznań: Zysk i S-ka.
Messent P., 2005, „No Way Back Forever”: American Western Myth in Cormac McCarthy’s Border Trilogy [w:] American Mythologies: Essays on Contemporary Culture, ed. W. Blazek, M.K. Glenday, Liverpool: Liverpool University Press.
Plesnar Ł., 2015, Ziemia niczyja, ziemia obiecana. Obraz granicy w literaturze amerykańskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Reiben R., 2009, New West, or, The Borderlands [w:] idem, Hicks, Tribes, and Dirty Realists: American Fiction After Postmodernism. Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky.
Sickels R.C., Oxoby M., 2002, In Search of A Further Frontier: Cormac McCarthy’s Border Trilogy, „Cri- tique Studies in Contemporary Fiction“ Vol. 43, No. 4, http://search.ebscohost.com/login.aspx?dire ct=true&db=lfh&AN=7254262&site=lrc-live [dostęp: 1.09.2016].
Slotkin R., 1973, Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600–1860, Norman: University of Oklahoma Press.
Slotkin R., 1998, The Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America, Nor- man: University of Oklahoma Press.
Tatum S., 2002. Cormac McCarthy’s „All the Pretty Horses”: A Reader’s Guide, New York–London: The Continuum International Publishing Group.
Turner F.J., 2014, O znaczeniu pogranicza w amerykańskiej historii, tłum. B. Czepil, „Pogranicze. Po- lish Borderlands Studies”, t. 2, nr 2.