Pierwsze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – źródła

Abstrakt
Słowa kluczowe: Romana Miller, Kazimierz Mężyński, Wacław Odyniec, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku
References

Bień D., 2017, Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej po- wstania do końca 1952 roku autorstwa Adama Dobrowolskiego, „Progress”, 1, także on-line: http://za- tokanauki.pl/wpcontent/uploads/2017/04/Progress1Bien-wshm-1.pdf, [dostęp: 1.08.2017].

Borzyszkowski J., 2002, „Kaszub z Oszmiany”. Mała ojczyzna Kaszubów w życiu i działalności Profe- sora Wacława Odyńca [w:] W kręgu badań profesora Wacława Odyńca. Materiały z sesji naukowej po- święconej pamięci Profesora Wacława Odyńca, red. J.A. Włodarski, Gdańsk: Marpres.

Breza E., 1986, Bibliografia prac doc. dra hab. Kazimierza Mężyńskiego, „Gdańskie Zeszyty Humani- styczne” nr 29.

Breza E., 1986, Kazimierz Mężyński (26.I.1904–23.XI.1983), „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” nr 29.

Kazimierz Mężyński, 1983, „Dziennik Bałtycki”, nr 248.

Mężyński K., 1961, Kilka wspomnień z pierwszych lat PWSP w Gdańsku, [maszynopis], Archiwum Pań- stwowe w Gdańsku, 1317/116.

Miller R., 1937, Praca domowa ucznia: ankieta, Warszawa: Nasza Księgarnia. Miller R., 1946, O pracy nauczyciela, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Miller R., 1961, Fragmenty wspomnień na 15-lecie WSP, [maszynopis], Archiwum Państwowe w Gdań- sku, 1317/116.

Miller R., 1964, U progu młodości, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Odyniec W., 1956/1957?, Kroniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1946–1956), [maszynopis], Gdańsk: Archiwum Państwowe w Gdańsku, 1317/116.

Sowa A.L., 2003, Wielka Historia Polski, t. 5: Od Drugiej do Trzeciej Rzeczpospolitej (1945–2001), Kra- ków–Warszawa: Fogra–Świat Książki.

Tomczak A., 2002, O Wacławie Odyńcu Garść wspomnień z lat studenckich [w:] W kręgu badań pro- fesora Wacława Odyńca. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Wacława Odyńca, red. J.A. Włodarski, Gdańsk: Marpres.

Włodarski J.A., 2002a, Bibliografia prac Wacława Odyńca za lata 1947–1998 [w:] W kręgu badań pro- fesora Wacława Odyńca. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Wacława Odyńca, red. J.A. Włodarski, Gdańsk: Marpres.

Włodarski J.A., 2002b, Profesor Wacław Odyniec (1922–1999) – uczony i wychowaca [w:] W kręgu ba- dań profesora Wacława Odyńca. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Wacława Odyńca, red. J.A. Włodarski, Gdańsk: Marpres.
 

  • O autorach