Świat we mgle i świat za mgłą. Egzystencjalizm, realizm poetycki i amerykański film noir

Kamila Żyto

Abstrakt
The World in the Fog, the World behind the Fog. Existentialism, Poetic Realism and American Film Noir
 
The main aim of the article is to depict similarities and differences between American film noir and French cinema of the 30s. I will, first of all, refer to the tendency of the prewar French cinema known as poetic realism as it constitutes the solid background for the film noir. But as my point is also to show that film noir roots can be found in other aspects of French culture, philosophical thought of Jean-Paul Sartre and Albert Camus (existentialism) will be discussed as well and presented as a kind of intellectual world view that links poetic realism and film noir.
Słowa kluczowe: film noir, poetic realism, existentialism, film history, popular front cinema
References

Bazin A., Śmierć Humphreya Bogarta, w: idem, Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.

Chartier J.P., Americans Are Also Making Noir Films, w: A. Silver, J. Ursini (red.), Film Noir Reader 2, Limelight Editions, New York 2003.

Cotkin G., Existential America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 2003.

Dimendberg E., Down These Seen Streets a Man Must Go: Siegfried Kracauer, Hollywood’s Terror Films, and the Spatiality of Film Noir, „New German Critique” 2003, nr 89,
s. 113–143.

Faison S., Existentialism, Film Noir and Hard-Boiled Fiction, Cambria Press, New York 2008.

Hirsch F., Detours and Lost Highways: A Map of Neo-Noir, Limelight Editions, New York 1999.

Hirsch F., The Dark Side of the Screen: Film Noir, A.S. Barnes, San Diego 1981.

Hrapkowicz B., Kino wciąż jest czarne, „Kino” 2015, nr 3.

Naremore J., More Than Night: Film Noir in Its Contexts,University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2008.

Nino F., A New Kind of Police Drama: The Criminal Adventure, w: A. Silver,J. Ursini (red.), Film Noir Reader 2, Limelight, New York 2003, s. 15–19.

Palmer Barton R., Hollywood’s Dark Cinema: The American Film Noir, Twayne Publishers, London–Mexico City–New Delhi–Singapore–Sydney–Toronto 1994.

Pillard T., Une histoire oubliée: la genèse française du terme «film noir» dans les années 1930 et ses implications transnationales, „Transatlantica” 2012, vol. 1, nr 11.

Płażewski J., Historia filmu francuskiego 1895–2003, Oficyna Wydawnicza „Auriga”, Warszawa 2005.

Schrader P., Uwagi o filmie noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.

Spicer A., Film Noir, Pearson Education Limited, Essex 2002.

Stachówna G., Francja lat trzydziestych: kino jako barometr, w: T. Lubelski, I. Sowińska,
R. Syska (red.), Historia kina, t. 2: Kino klasyczne, Universitas, Kraków 2011.

Trojanowski K., W pułapce przeznaczenia. Realizm poetycki w „Hotelu du Nord” Marcela Carné, w: M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska (red.),Między słowem a obrazem, Rabid, Kraków 2005.

Tuttle G., What Is Noir?, http://noirfiction.info/what.html (dostęp: 17.03.2015).

Vernet M., Film Noir on the Edge of Doom, w: J. Copjec (red.),Shades of Noir, Verso, London 1993, s. 1–32.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.