Call for Papers: Nie-ludzcy mieszkańcy miast

Call for Papers
Nie-ludzcy mieszkańcy miast

Przekroczenie humanistycznej definicji „człowieka jako miary wszystkiego”, jak zaznacza filozofka Rosi Braidotti, może skutkować kreatywnym i witalistycznym podejściem do kultury (czy też naturo-kultury). Porzucenie konstruktów teoretycznych, które łączą się nierozerwalnie z peryferyzowaniem konkretnych ludzkich i nie-ludzkich grup (znaturalizowanych, urasowionych i upłciowionych „innych”), jest przede wszystkim okazją do przemyślenia tej nie-tylko-naszej rzeczywistości na nowo.

Jednym z ciekawszych kierunków badań, które powzięte mogą zostać z nowej, nie-ludzkiej perspektywy, jest próba ponownego poznania „twierdzy” oświeconego człowieka, czyli miasta. Zwrot posthumanistyczny proponuje w tym zakresie taki namysł nad miastami, który dowartościowuje zachodzące w nich relacje przyrody, rzeczy, technologii czy afektów (ta lista nie jest zamknięta) i człowieka. Dzięki temu możemy się zastanowić na przykład nad tym jak pod nieobecność naszej o nich refleksji, rośliny, zwierzęta i technologie „zasiedliły” miasta. Zbadać możemy także to, jak i w jakim stopniu nie-ludzcy aktorzy codziennie wpływają na nasze zachowania w mieście. Bardzo istotna w świetle tych rozważań staje się także kwestia tego, jak kształtujemy i jak będziemy kształtować polityki miejskie.

W badaniu rzeczy, technologii czy afektów miejskich pomocne są narzędzia wypracowane w nurcie badań w obrębie teorii aktora-sieci (ANT) i podejścia badawcze, które proponuje nowy materializm. Niehumanistyczny podmiot poznawać można bowiem badając jednocześnie jego sprawczość w obrębie sieci relacji oraz dowartościowując materialność każdego z aktorów (rozumianą tu bardzo szeroko, również w zakresie materialności tego, co wirtualne). Metodologiczną pomoc oferują tu studia nad nauką i technologią (STS), perspektywy zwrócone ku rzeczom, ujęcia teoretyczne proponowane przez nowych materialistów (Braidotti, Bennett, Barad, Morton). Z kolei rozważania na temat nie-ludzkich mieszkańców miast mogą prowadzić do wniosków dotyczących tego, w jaki sposób powinny być kreowane nowe miasta i jak miasta już istniejące mogłyby się zmienić gdyby potrzeby zwierząt, roślin czy rzeczy zostały zauważone i dowartościowane.

W numerze poświęconym nie-ludzkim mieszkańcom miast oczekujemy tekstów odważnych poznawczo i interdyscyplinarnych. Zależy nam na takiej refleksji nad miastami, która nie opiera się jedynie na krytyce, lecz uwzględniając ją, wzrasta na nowych pomysłach, podejściach i koncepcjach. Nie mamy tu także na celu zebrania prostych wniosków dotyczących konieczności zwiększenia inkluzywności miast, chcemy w to miejsce zapytać, jak, kierując się radami Donny Haraway możemy współegzystować z aktorami nie-ludzkimi symetrycznie.

Zachęcamy tym samym do przeprowadzenia i prezentacji badań w odniesieniu do poniższych zagadnień, pozostając otwarci na inne propozycje:

-   Nie-ludzcy aktorzy w miastach, których powstanie umotywowane jest jedynie panującymi na danym terenie warunkami geologicznymi i hydrologicznymi takie jak miasta portowe lub górnicze

-   Nie-ludzcy aktorzy w wydzielonych, nie-ludzkich częściach miast takich jak: ogrody botaniczne, łąki miejskie, tereny zalewowe, ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt, domy tymczasowe dla zwierząt, hotele dla zwierząt, nie-ludzkie cmentarze, biura rzeczy znalezionych, miejsca pamięci

-   Rzeczy miejskie, które wpływają na zachowania ludzi i nie-ludzi w mieście, na przykład: sygnalizacja świetlna, monitoring miejski, rower miejski, hulajnoga miejska, poidło miejskie, miejskie koksowniki

-   Negocjacje pomiędzy rzeczami w mieście a przyrodą. Rzeczy, które zostały przejęte przez przyrodę takie jak: płoty, w które wrastają drzewa, zarastające pustostany, odpady i śmietniska, ruiny

-    Miasto afektywne: sensorium miejskie, rola zmysłów i uczuć w percepcji miasta przez ludzi i nie-ludzi, dźwięk i światło w mieście jako nie-ludzcy aktorzy (w tym ich relacje z ludźmi i nie-ludźmi), miejskie hiperobiekty — np. zanieczyszczenia i ich „(nie)widzialność” w mieście.

Redaktorkami merytorycznymi numeru są dr Monika Sadowska (SWPS Warszawa) oraz dr Monika Stobiecka (Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego).

Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie 30 października 2019 roku. Prosimy przesyłać artykuły na adres mailowy: przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl.

Więcej informacji dla autorów można znaleźć pod następującym linkiem:
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/menu/149/
/


Non-human citizens
Call for Papers

The humanist definition of “human as the measure of all things" is strongly connected to the peripheralization of the naturalised, sexualised and racialised “others”. Its transgression, as Rosi Braidotti remarks, may result in a more creative and vitalist approach to culture (or nature-culture). Noticing the impact of non-human actors may become the impulse to change the understanding of many human creations, which in the glory days of the Eurocentric, masculinist humanism were interpreted solely from the perspective of – and in relation to – their human creator. Posthumanism invites us to rethink reality as not-only-ours.

A particularly interesting direction for research arising from the new, non-human perspective, is to get to know anew the "fortress" of the enlightened man – the city. The posthumanist turn proposes reflection on the city that pays close attention to the relationships between nature, things, technology, affects and humans (the list is open). This appreciation becomes helpful when we begin to think about how plants, animals and technologies have "colonized" the cities in the absence of our reflection. What kinds of influence do non-human actors have on our behaviour in the city? These issues also show the importance of how urban policies are shaped. When urban development is planned, are both the human and the non-human inhabitants taken into consideration?

In studies of things, technologies and urban affects, tools developed within the actor-network theory (ANT) and new materialism become very helpful. This is because the attempts at understanding the posthuman subject are probably the most rewarding when we examine its role within the network of relations and emphasise the material form of each actor (understood very broadly, to include the materiality of the virtual). Here, the methodological support can be offered by the Science and Technology Studies (STS), perspectives that are „turned to things”, theoretical lens offered by new materialists (Braidotti, Bennett, Barad, Morton).

Reflections on non-human city dwellers gathered in this issue should offer conclusions on how new cities should be planned and how existing cities could change to accommodate the needs of animals, plants and things. No less important are the characterisations and attempts to understand various non-human actors and their needs, desires and ways of living.

We expect bold and interdisciplinary papers. We are looking for reflections on cities that go beyond criticism to build on new ideas, approaches and concepts. The goal is not to collect simple conclusions that cities need to be more inclusive – quite the opposite – we want to if and how is it possible to co-exist in symmetry.

We encourage all authors to conduct and present research on one or more of the following issues, and we remain open to other proposals:

-      Non-human actors in cities created due to geological or hydrological conditions, such as port cities or mining cities

-      Non-human actors in isolated, non-human parts of cities, such as botanical gardens, city meadows, floodplains, zoological gardens, animal shelters, temporary homes for animals, hotels for animals, non-human cemeteries, lost property offices, memory places

-      Urban things that affect human behaviour in the city, for example traffic lights, urban monitoring, city bikes, city scooters, public water fountains, city braziers

-      Negotiations between things and nature in the city. Things that have been taken over by nature, such as fences with trees grown into them, overgrown empty properties, waste and garbage, ruins

-      Affective city: urban sensorium, the role of senses and affects in the perception of cities by humans and non-humans, sound and light in the city as non-human actors (and their relations between humans and non-humans), urban hyperobjects as pollution and its „(in)visibility” in the urban spheres

The main editors and supervisors of the thematic issue are: dr Monika Sadowska (SWPS University of Social Sciences and Humanities) and dr Monika Stobiecka (Artes Liberales, University of Warsaw)

Please submit texts of no more than 40,000 characters by 30th of October 2019 to the following e-mail address: przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl.

You can find more information about the editorial requirements on our website: https://culturalstudiesreview.eu/information-for-authors/

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.