Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 29 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Literatura w historii (i historii przekładów) (przeł. Z. Ziemann)

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 7–24
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.001.9543

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekście problematyki historii przekładu

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 25–43
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.002.9544

Peryteksty polskich przekładów oświeceniowych z języka włoskiego: przestrzeń edukacji czy manipulacji?

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 44–59
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.003.9545

O niewidoczności tłumacza raz jeszcze. Na przykładzie tłumaczek w Polsce 1697–1763

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 60–81
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.004.9546

„Geniusz daje temę, poeta ją wariuje”, czyli o frapującej (nie)możności redagowania Szekspira w przekładzie

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 82–97
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.005.9547

Polskie przekłady Szekspira na Kresach w XIX wieku

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 98–124
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.006.9548

Pomiędzy wiernością a wolnością

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 125–142
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.007.9549

„Przysługa oddana literaturze polskiej”, czyli o związkach Katherine Mansfield z Polską

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 143–160
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.008.9550

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.