Tematy kolejnych numerów

(Post)kolonializm w przekładzie

Co łączy literaturę postkolonialną i przekład? Jak funkcjonuje literatura postkolonialna wyprowadzona poza binarną opozycję między kolonizatorem a kolonizowanym, wchodząca w przestrzenie kultur i języków nieuczestniczących w kolonialnym zwarciu kulturowym? Jak literatura kolonialna i postkolonialna przyjmowana jest w nowych kontekstach kulturowych, i jaką rolę w tym procesie pełni przekład? Literatura postkolonialna cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród odbiorców władających językami, w których jest tworzona, lecz także wśród czytelników w innych krajach, poznających ją dzięki przekładom. Wydaje się jednak, że problematyka pojawiająca się na styku zagadnień postkolonialnych
i przekładoznawczych wciąż nie jest dostatecznie opracowana.

Mając na uwadze namysł nad zagadnieniem literatur kolonialnych i postkolonialnych w kontekście przekładu zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych i analitycznych dotyczących między innymi następujących problemów:

- w jaki sposób przekład funkcjonuje w kontekście kolonialnym jako narzędzie agresji kulturowej?

- jakim przekształceniom ulega w przekładzie współczesnym ideologia kolonialna
i imperialna?

- jak języki i kultury „nieucywilizowane” (Berman) funkcjonują w podwójnym filtrze języka metropolii i języka przekładu?

- czy przekład literatur z dawnych kolonii potrafi oddać głos Innemu (Spivak)?

- czy i w jaki sposób hybrydyczność i polifoniczność tekstów postkolonialnych są oddawane w ich przekładach?

 

- jak kultury nieimperialne reagują na literatury (post)kolonialne?

- w jakie nowe relacje wchodzą literatury wywodzące się z różnych terytoriów zależnych, gdy za sprawą przekładu zostają przeniesione do nowej przestrzeni kulturowej?

- co się dzieje, gdy przekłady literatury wywodzącej się z jednego terytorium zależnego zaczynają dominować lub wypierać tłumaczenia innej literatury dawnych kolonii?

- w jaki sposób przekład przyczynia się do tworzenia nowych punktów odniesienia i szukania nowych metropolii?

- jakie są związki między projektami literatury światowej (Damrosch, Moretti, Casanova) z zagadnieniem refrakcji (Lefevere) dokonującej się w przekładzie literatur (post)kolonialnych?

 

- jak jest rola przekładu w recepcji tekstów literatur (post)kolonialnych jako przygodowych, młodzieżowych itp.?

- jakie wspólnoty wyobrażone (Anderson) buduje przekład tekstów (post)kolonialnych?

- jaka jest rola tłumaczy, redaktorów, wydawców i innych osób zaangażowanych w proces wprowadzania literatur (post)kolonialnych w nowy kontekst kulturowy poprzez przekład (np. we wstępach, objaśnieniach, posłowiach, odniesieniach do znanych kontekstów, tekstach promocyjnych i wypowiedziach medialnych)?

 

- w jaki sposób pojęcia zaczerpnięte z refleksji postkolonialnej (centrum/peryferia, hybrydyczność, podporządkowanie etc.) mogą być stosowane w odniesieniu do przekładoznawstwa jako dyscypliny?

- jak dokonuje się przyswojenie pojęć i teorii spoza głównego nurtu i włączenie ich do dominującego dyskursu przekładoznawczego?

- czy przekładoznawstwo i praktyka przekładu literackiego w dawnych koloniach mają własną specyfikę?

 

Prosimy o przesyłanie abstraktów propozycji (250 słów) wraz z krótką notką biograficzną (50 słów) na adres przekładaniec@uj.edu.pl do 30 listopada 2015. Po akceptacji abstraktów na pełne teksty czekamy do 31 marca 2016.

“Josif Brodski”: numer specjalny pisma “Przekładaniec” (2015)

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do specjalnego numeru tematycznego „Przekładańca poświęconego Josifowi Brodskiemu i będącego częściowo pokłosiem międzynarodowej konferencji “Wrócić  tam,  gdzie nie było się dwadzieścia lat – Josifa Brodskiego powroty z historii”, która odbyła się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 2013 roku.

Chcemy, aby bohater numeru – Иосиф Бродский / Iosif Brodski / Joseph Brodsky – przedstawiony został w możliwie pełny sposób, dlatego rozważymy propozycje artykułów dotyczących różnych wątków jego biografii i twórczości po obu stronach Atlantyku. Ze względu na profil czasopisma szczególnie mile widziane będą teksty o przekładzie i recepcji poezji i prozy Brodskiego, jak również jego własnych dokonaniach translatorskich.

Prosimy o przesyłanie abstraktów propozycji (250 słów) w języku polskim lub angielskim

wraz z krótką notką biograficzną (50 słów) na adres: przekładaniec@uj.edu.pl do 30 czerwca 2014. Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2014.

----------------------------------

„Żydowskość w przekładzie”: numer specjalny pisma „Przekładaniec” (2014)
Przekład zawsze był kluczowym elementem żydowskiego doświadczenia w diasporze. Jako tłumacze i teoretycy przekładu Żydzi przyczynili się znacznie do rozwoju przekładoznawstwa. Specjalny numer pisma „Przekładaniec poświęcony będzie roli przekładu w tradycji żydowskiej oraz strategiom przekładu żydowskości w społeczeństwach, których Żydzi byli i są częścią. W centrum uwagi znajdzie się zarówno przekład literacki jak i kulturowy, a zwłaszcza zagadnienia wielojęzyczności diaspory żydowskiej jako modelu mediacji, roli przekładu w doświadczeniu żydowskiej emigracji oraz w procesie dawania świadectwa po Holocauście.
Wybrane zagadnienia:
• Żydzi aszkenazyjscy jako wielojęzyczna wspólnota na pograniczu kultur
• Tłumaczenia Tory
• Rola przekładu dla haskali
• Przekład a świadectwo Holocaustu
• Emigracja żydowska a przekład
• Żydowscy tłumacze i filozofowie przekładu
• Literatura jidysz i jej przekład w Polsce
• Przekładoznawstwo w Izraelu
Termin przesyłania abstraktów propozycji minął 15 listopada 2013 roku.


„Przekład teatralny”: numer specjalny pisma „Przekładaniec” (2015)

Niejednoznaczny status tekstu dramatycznego, sytuującego się na pograniczu literatury i teatru, od dawna intryguje teoretyków literatury. Czy należy traktować dramat jako autonomiczny tekst literacki, w oderwaniu od jego scenicznej inscenizacji (literacka teoria dramatu) czy jako rodzaj skryptu albo scenariusza, który swój ostateczny kształt zyskuje dopiero w teatrze (teatralna teoria dramatu)? A może da się rozwiązać tę kontrowersję, postrzegając tekst dramatu i spektakl jako dwa odrębne wymiary sztuki (teoria dramatu jako przekładu)? Równie płynne i nieprecyzyjne są typologie tekstów dramatycznych, np. podział na teksty sceniczne i niesceniczne (“niesceniczne” dramaty romantyczne Mickiewicza z powodzeniem przenosi się dzisiaj na scenę) oraz klasyfikacje gatunkowe, szczególnie w teatrze współczesnym.
Płynna tożsamość tekstu dramatycznego odzwierciedla się w szeregu dylematów, przed którymi staje tłumacz utworu teatralnego i to one znajdą się w centrum uwagi monograficznego numeru „Przekładańca”. Wybrane zagadnienia:
• Specyfika przekładu teatralnego
• Relacja autor – tłumacz – reżyser
• Przekład a adaptacja
• Przekład teatralny a przekład sceniczny
• Przekład dialogu jako formy performatywnej
• Nie-świętość tekstu teatralnego w przekładzie
• Wpływ przekładów na tradycję teatralną
• Serie przekładowe w teatrze

Termin przesyłania abstraktów propozycji minął 15 stycznia 2014 roku.


 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.