Zaproszenie do nadsyłania abstraktów

Na lata 2018-2019 redakcja planuje następujące numery tematyczne:

Przekład i pamięć
pod redakcją Magdy Heydel i Romy Sendyki

Pobierz opis

 

Historia przekładu literackiego

W prowadzonych w Polsce badaniach nad przekładem, skupionych na problemach stylu, języka i ekwiwalencji, stosunkowo mało uwagi poświęcano historii przekładu oraz jej społecznym, politycznym i ideologicznym uwikłaniom. Spośród kilku prac, które powstały na ten temat, należy wymienić antologię Pisarze polscy o sztuce przekładu (Balcerzan 1977, wyd. rozszerzone Balcerzan, Rajewska 2007) i krótki zarys historii przekładu literackiego autorstwa Wacława Sadkowskiego (2002). Wciąż jednak brakuje systematycznych badań nad historią tłumaczy i ich pracy, pozycją literatury tłumaczonej w obszarze docelowym, nad wpływem, jaki wywierała ona na kształtowanie kanonu i rolą, jaką odgrywała w pisarstwie polskim.

Tymczasem światowe badania przekładoznawcze coraz większy nacisk kładą na diachroniczny wymiar przekładu jako elementu systemów literackich oraz na sprawczą rolę tłumaczy w procesach kulturowych, kontynuując kierunek badań zapoczątkowany w takich pracach jak The Translator’s Invisibility Lawrence’a Venutiego (1995) i Method in Translation History (1998) Anthony’ego Pyma. Od połowy lat 90. XX wieku powstało wiele prac, zarówno opisowych, jak i teoretycznych, by wymienić choćby książki Delisle’a i Woodsworth (1995), Robinsona (2001), Bastina i Bandii (2006), Wolf (2006) i von Flotow (2011).

Wraz ze zwiększeniem się liczby programów przekładoznawczych na polskich uniwersytetach oraz wzrostem ogólnego zainteresowania tłumaczeniem pojawia się pilna potrzeba badań nad przekładem jako częścią polskiej historii literatury i kultury. Tłumaczenie przez wieki stanowiło jej integralny element, jako że do II wojny światowej polskie społeczeństwo było wielonarodowe, wielojęzyczne i wielokulturowe. Ponadto usytuowanie kraju między zachodnią a wschodnią częścią Europy sprawiło, że stał się on intensywną i nieraz dramatyczną przestrzenią przekładu. Z uwagi na ów historyczny udział w tłumaczeniu ważne jest wypracowanie i wprowadzenie nowych modeli badania jego historii, która stanowiłaby wartościową część szerszych badań kulturoznawczych i humanistycznych w Polsce.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (abstrakt ok. 250 słów + biogram ok. 50 słów) na adres przekładaniec@uj.edu.pl w terminie do 30 września 2017. Autorzy abstraktów, które otrzymają pozytywną ocenę, zostaną poproszeni o przesłanie pełnych tekstów do 30 stycznia 2018.


Przekład w epoce cyfrowej

Zainspirowany książką Michaela Cronina pod tym samym tytułem numer poświęcony przemianom praktyk translatorskich i kulturowej roli przekładu w dobie internetu. Interesują nas ujęcia teoretyczno-koncepcyjne (przekład we współczesnej komunikacji, przekład a globalizacja, angielszczyzna jako lingua franca, zmiany nawyków czytelniczych), metodologiczne (cyfrowe narzędzia badania przekładu, np. stylometria, badania korpusowe) i opisowe (nowe zjawiska będące następstwem cyfryzacji i usieciowienia przekładu: tłumaczenia fanowskie, crowdsourcing, przekład a literatura hipertekstowa, lokalizacja, tłumaczenie maszynowe i postedycja) .

Bardziej szczegółowe informacje o zakresie tematycznym numeru oraz termin nadsyłania zgłoszeń zostaną podane wkrótce.


Przekład a „małe” języki

W tym numerze chcemy przyjrzeć się przekładowi w kontekście asymetrycznych relacji między językami, literaturami i kulturami, zarówno w ujęciu socjologicznym (praktyki wydawnicze, promocja mniejszych literatur poprzez przekład), jak i filozoficzno-teoretycznym (przekład a tożsamość, władza, polityka). Pojęcie „małych języków” rozumiemy tu bardzo szeroko – obejmuje ono zarówno języki narodowe, które są małe w porównaniu z innymi językami narodowymi, z którymi wchodzą w relacje przekładowe, jak i języki mniejszości etnicznych czy dialekty „dużych” języków. Zachęcamy do refleksji nad rolą przekładu klasycznych tekstów literackich w rozwoju i emancypacji języków mniejszościowych (kaszubski, śląski), a także nad innymi zagadnieniami, które można rozpatrywać pod kątem przekładowej asymetrii, np. dwu/wielojęzycznością w literaturze, autoprzekładem, tłumaczeniem dialektów.

Bardziej szczegółowe informacje o zakresie tematycznym numeru oraz termin nadsyłania zgłoszeń zostaną podane wkrótce.

Przekład a realizm spekulatywny

Informacje o zakresie tematycznym i terminie nadsyłania zgłoszeń zostaną podane wkrótce.

***
Prowadzimy również ciągły nabór artykułów przekładoznawczych do niepodlegającego ograniczeniom tematycznym działu „Varia” oraz krytycznych omówień polskich i zagranicznych publikacji przekładoznawczych do działu „Lektury”. Zapraszamy do nadsyłania propozycji na adres przekładaniec@uj.edu.pl.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.