Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2017, Numer 34

Redaktor naczelny: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 29 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 29 listopada 2017

Jak zobaczyć Jądro ciemności, czyli o intersemiotycznym przekładzie powieści Conrada

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Przekład książki obrazkowej  na przykładzie twórczości Shauna Tana

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Przekład towarzyszący. O pozycji tłumacza w świecie literatury obrazkowej dla najmłodszych

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Tłumacz rzeczy Randalla Munroe: zadania tłumacza książki objaśniającej świat obrazami

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Tłumacz zaplątany w sieć, czyli kognitywna analiza wybranych problemów przekładu komiksu

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Klasyka komiksu europejskiego w przekładzie, czyli o polskich przemianach Thorgala Aegirssona

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Między liryką beatu a wierszem projekcyjnym: Piotr Sommer i sztuka transferu poezji (ujęcie w planie amerykańskim) 

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

O magicznych kręgach w duchu Leśmiana. Recenzja monografii Marty KaźmierczakPrzekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Współczesność w lustrze przekładu, angielskojęzyczna rzeczywistość w lustrze polszczyzny. Omówienie książki Przekład w epoce cyfrowej Michaela Cronina

Przekładaniec, 2017, Numer 34,
Data publikacji online: 18 września 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.