Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 20 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Larsa Tornstama Teoria Gerotranscendencji  jako teoria pozytywnego starzenia się

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 9-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.019.5996

Refleksyjność matek jako moderator związku między poczuciem własnej wartości matek a ich postawami rodzicielskimi

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 29-42
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.020.5997

Wpływ wybranych czynników na nasilenie objawów depresyjnych u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 43-54
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.021.5998

Związek wybranych aspektów przetwarzania fonologicznego z poziomem dekodowania u polskich licealistów z dysleksją 

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 55-72
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.022.5999

Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości w okresie późnego dzieciństwa

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 73-89
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.023.6000

Bliskość w relacjach z rodzicami a przywiązanie i poziom intymności doświadczane przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 91-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.024.6001

Recenzja książki Katarzyny Schier pt.:”Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2016

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 111-114
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 115-122
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.