Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa" w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 18 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

„Karny jeżyk”: efektywna metoda wychowawcza czy możliwy przykład ostracyzmu?

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 9–20
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.013.9354

Psychologiczny syndrom agresji adolescentów w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 23–37
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.014.9355

Percepcja technik wychowawczych rodziców a zadowolenie z życia młodych osób w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 39–54
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.015.9356

Specyfika funkcjonowania rodzin osób chorych na stwardnienie rozsiane w Modelu Kołowym Olsona

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 55–64
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.016.9357

Samoocena i styl przywiązania jako predyktory oceny zachowań komunikacyjnych własnych oraz partnera

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 65–82
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.017.9358

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne i satysfakcja z życia studentów dietetyki

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 83–95
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.018.9359

Recenzje i sprawozdania

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.