Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa" w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 6 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Rozwój niezadowolenia z ciała u dzieci – wpływ komentarzy rodziców i rola zabawek

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 15-26
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.019.8065

Znaczenie praktyk rodzicielskich regulujących dietę dziecka względem masy ciała i diety dziecka. Badania diad rodzic–dziecko

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 29-40
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.020.8066

Percepcja postaw rodzicielskich i nadzieja na sukces – porównanie młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 41-54
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.021.8067

Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 55-73
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.022.8068

Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 75-88
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.023.8069

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS: Wersja zrewidowana

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 89-111
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.024.8070

Recenzje

Sprawozdania

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Starość, jak ją widzi psychologia: siła umysłu w starości, Kraków, 20–21 kwietnia 2017 r.

Psychologia Rozwojowa, Tom 22, Numer 4, s. 121-126
Data publikacji online: 13 lutego 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.