Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 14 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Podmiotowość z perspektywy wybranych teorii psychologicznych

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 9-24
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.013.5524

Antygrawitacyjne aspekty religijności człowieka

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 25-33
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.014.5525

Konstancka metoda dyskusji nad dylematem (KMDD®) Georga Linda jako metoda stymulacji rozwoju kompetencji moralnej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 35-46
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.015.5526

Kierowanie strumieniem świadomości. O staraniach Profesora Lecha Witkowskiego o poprawne odczytania myśli Erika H. Eriksona w Polsce

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 47-66
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.016.5527

Relacyjna specyfika perswazji w dziecięcych zabawach w przekonywanie

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 69-88
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.017.5528

Martwienie się młodzieży w okresie dorastania a percepcja postaw rodzicielskich

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 89-103
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.018.5529

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Assistive Technology to Support Human Development, Kraków, 23 września 2015

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 107-113
Data publikacji online: 14 listopada 2016

Recenzja: V. Zayas, C. Hazan (eds.) 2015, Bases of Adult Attachment: Linking Brain, Mind and Behavior. New Jork: Springer

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 115-119
Data publikacji online: 14 listopada 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.