Sprawozdanie z 48. Corocznej Konferencji Towarzystwa Jeana Piageta (48th Annual Conference of the Jean Piaget Society), Amsterdam, 31 maja–2 czerwca 2018 r.

Krystian Macheta

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.