Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej

Marta Karbowa-Płowens

Abstrakt

Artykuł dofinansowany przez grant promotorski MNiSW nr NN106 030238

W artykule przedstawiono rozwój przywiązania w relacji romantycznej oraz jego charakterystykę poprzez porównanie go z wczesnodziecięcym przywiązaniem dziecka do pierwotnego opiekuna. Rozpoczęto od zreferowania cech przywiązania niemowlęcego, poprzez okres adolescencji, aż do opisu rozwoju więzi przywiązaniowej u partnerów związku miłosnego. Wskazano podobieństwa i różnice pomiędzy przywiązaniem dziecięcym a przywiązaniem osób dorosłych.

The development and characteristic of the attachment bond in romantic relationship

Abstract

The article presents the development of attachment bond in romantic relationship and its main characteristics by comparison to child-caregiver attachment. The developmental process is traced back to infant attachment, through adolescence period, and ends up by describing how attachment bond develops in adults being in romantic relationship. Similarities and differences between child’s and adult’s attachment are pointed out.

Słowa kluczowe: przywiązanie w związku miłosnym, przywiązanie romantyczne, rozwój przywiązania w dorosłości, attachment in love relationship, romantic attachment, development of attachment in adulthood

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.