Charakterystyka pasji a okres rozwoju człowieka – badania poprzeczne  

Karolina Mudło–Głagolska

Abstrakt

Posiadanie pasji staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Celem badania było opisanie pasji w kolejnych okresach rozwojowych człowieka. Sprawdzono czy osoby w różnym wieku, kobiety i mężczyźni, osoby z różnym wykształceniem różnili się pod względem tych aspektów. Oceniono czy u pasjonatów harmonijnych i obsesyjnych wyniki pasji były różnicowane przez te zmienne. W badaniu wzięło udział 1412 osób. Do oceny pasji harmonijnej i pasji obsesyjnej wykorzystano Skalę Pasji wraz z kryteriami pasji. Faza rozwoju, płeć i wykształcenie różnicowały wyłącznie wynik pasji obsesyjnej. U pasjonatów harmonijnych i pasjonatów obsesyjnych zmienne te nie różnicowały wyniku głównego wymiaru pasji. Płeć i wykształcenie różnicowały charakter pasji. Najpopularniejszymi pasjami zarówno o charakterze harmonijnym, jak i obsesyjnym były te związane z wolnym czasem. Treść i nasilenie pasji mogą stanowić wyraz przystosowania do realizowanych zadań rozwojowych przez osoby w danym wieku, płci, wykształceniu. Pasja w zależności od charakteru może być także katalizatorem bądź przeszkodą w pokonywaniu kolejnych konfliktów rozwojowych.

Characteristics of passion and the period of human development – cross-sectional design

Having passion is becoming an increasingly popular phenomenon. The aim of the study was to describe passion in subsequent human development periods. It was checked whether people of different ages, women and men, people with different education differed in these aspects. It was assessed whether passionate and obsessive enthusiasts had passion results differentiated by these variables. 1412 people took part in the study. To assess harmonious passion and obsessive passion, the Passion Scale was used along with passion criteria. The development phase, gender and education differentiated only the obsessive passion result. For harmonious and obsessive passionate, these variables did not differentiate the result of the main dimension of passion. Gender and education differentiated the nature of passion. The most popular passions of both harmonious and obsessive nature were those associated with free time. The content and intensity of passion can be an expression of adaptation to the implemented development tasks by people of a given age, sex, education. Depending on the passion, passion can also be a catalyst or an obstacle in overcoming subsequent development conflicts.

Słowa kluczowe: Dualistic Model of Passion, positive psychology, developmental psychology / Dualistyczny model pasji, psychologia pozytywna, psychologia rozwojowa

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.