Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne i bilans życia w wieku starszym

Magdalena Pożarska-Zarzecka,

Piotr Oleś

Abstrakt

Celem przedstawionych badań jest sprawdzenie powiązań między dobrostanem psychologicznym a postawami egzystencjalnymi oraz psychologiczna analiza treści bilansu życia osób powyżej 60. roku życia. Badania ilościowe (n = 148, 88k) zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Kwestionariusza Postaw Życiowych Rekera (KPŻ) i Kwestionariusza Dobrostanu Psychologicznego Ryff i Singera (PWB) w grupie 148 osób powyżej 60. roku życia (99 kobiet). Rezultaty potwierdzają hipotezę, że istnieje umiarkowanie silny pozytywny związek między postawami egzystencjalnymi a dobrostanem psychologicznym. Podstawę badań jakościowych stanowił Wywiad Bilans Życia (WBŻ). W narracjach badanych w wieku później dorosłości (60 - 69) i starości (70 -101) pojawia się wiele treści dotyczących wartości życiowych oraz stosunku do życia i śmierci oraz zmian życiowych. Osoby, które w wywiadzie dokonały pozytywnej oceny bilansu życia różnią się od osób, które swe życie oceniły negatywnie lub ambiwalentnie, tylko w zakresie panowania nad środowiskiem i rozwoju osobistego, natomiast nie różnią się pod względem postaw egzystencjalnych.

Psychological well-being, life attitudes and life revue in old people

Abstract

This study aimed at psychological checking the relationships between psychological well-being and life attitudes, and psychological analysis of life review contents of 148 participants over 60 years of age (99 female). Quantitate research were conducted by means of Reker’sLife Attidtudes Profile (LAP) and the Scales of Psychological Well-Being (PWB) by Ryff and Singer.The results confirmed the hypothesis that psychological well-being and life attitudes, are positively correlated. Qualitative data were gathered by means of Life Review Interview (LRI). Self-narratives of old age people (n = 70), both in younger (60 - 69) and older group (70 -101), revealed topics related to life values, attitudes toward life and death, and changes during the life course. Participants who assessed their life positively in LRI obtained higher results in Environmental Mastery and Personal than participants who assess their life negatively or ambivalently; there were no differences in life attitudes between these groups. 

Słowa kluczowe: bilans życia, poczucie sensu życia, dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne, integracja, starość / life revue, meaning of life, psychological well-being, life attitudes, integration, old age

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.