Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem Dla Adolescentów (Kers-14a)

Izabela Grzankowska,

Agnieszka Kruczek,

Michalina Sołtys,

Małgorzata A. Basińska

Abstrakt

Elastyczność w radzeniu sobie ze stresem jest istotnym czynnikiem w adaptacji jednostki, co wiąże się między innymi z precyzyjnym dostosowaniem do wymagań środowiska, także w sytuacji stresowej. Jednym z warunków pomagających w tym dopasowaniu jest elastyczność w radzeniu sobie, która polega na zastosowaniu odpowiedniej strategii radzenia sobie do charakteru okoliczności w jakich jest stosowana. Osoby elastyczne w radzeniu sobie odznaczają się wrażliwością na subtelne sygnały płynące ze środowiska, przez co są zdolne do zmiany swojego zachowania i funkcjonują w bardziej adaptacyjny sposób. Elastyczność w radzeniu sobie nie była dotychczas badana w zachodniej populacji dzieci i młodzieży. Ze względu na brak metody ujmującej wszystkie przejawy elastyczności zasadnym okazało się podjęcie prac nad stworzeniem kwestionariusza do pomiaru tego konstruktu. Odpowiednio do konstrukcji Kwestionariusza Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem (KERS-14) dla dorosłych skonstruowano Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem dla Adolescentów (KERS-14A). Na podstawie wyników badań pilotażowych, oceny sędziów kompetentnych (CVR <.6) i eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA) opracowano narzędzie zawierające 14 itemów, które bada trzy wymiary elastyczności: repertuar strategii zaradczych, kompetencje do radzenia sobie i refleksyjność. Właściwości psychometryczne ostatecznej wersji kwestionariusza zweryfikowano pod względem rzetelności i trafności w grupie młodzieży (N = 288) w wieku 14–20 lat (M = 16,50, SD = 1,58) zgodnie ze standardami postępowania walidacyjnego. Wyniki wykazały, że FCQ-14A jest trafną i rzetelną metodą: większość wartości współczynników α Cronbacha przekracza wartość 0.7, stabilność bezwzględna jest zadowalająca, podobnie jak trafność wewnętrzna i zewnętrzna. Wyniki analizy czynnikowej (CFA) w grupie nastolatków dla 3-czynnikowego rozwiązania wykazały, że model jest dostosowany do danych na akceptowalnym poziomie (RMSEA = 0,057; GFI = 0,94; AGFI = 0,92).

The Flexibility of Coping with Stress Questionnaire for Adolescent (FCSQ-14 A)

Abstract

The flexibility in coping is one of the conditions helping in the adjustment, what among others, is associated with precise adaptation to the requirements of the environment, in a stressful situation also. One of the conditions that help in this matching is flexibility in coping, depending on usage of the appropriate strategy to circumstances in which it is applied. People who are flexible in coping are characterized by sensitivity to subtle signals coming from the environment, thanks to which they are able to change their behavior and act in a more adaptive way. Flexibility in coping has not yet been studied in the western population of children and adolescents. Due to the lack of methods to capture all signs of flexibility, it was reasonable to start work on creating a valuable questionnaire to measure this construct. Adequately to the construction of the Flexibility of Coping with Stress Questionnaire (FCSQ-14) for adults, the Flexibility of Coping with Stress Questionnaire for Adolescent (FCSQ-14A) was developed. Based on the results of pilot studies, assessment of competent judges (CVR < .6) and exploratory factor analysis (EFA) a tool containing 14 items, which examines three dimensions of flexibility: a repertoire of coping strategies, coping competence and reflexivity, was created. The psychometric properties of the final version of the questionnaire were verified in terms of reliability and validity in the group of adolescents (N=288) in age 14 to 20 (M = 16.50, SD = 1.58) according to validations standards. The results showed that FCQ-14A is a valid and reliable method: most values of Cronbach's αcoefficients exceed the value of .7, the absolute stability is satisfactory, the same as internal and external validity. ConfirmatoryFactor Analysis (CFA) results ina group of adolescents for 3-factor solution showed that the model is adjustedto the data on an acceptable level (RMSEA = .057; GFI = .94; AGFI = .92).

Słowa kluczowe: elastyczność w radzeniu sobie, młodzież, narzędzie pomiarowe / flexibility in coping, adolescents, measurement tool

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.