Jakość więzi z dzieckiem i prężność matek a ich satysfakcja z życia

Dorota Katarzyna Suwalska-Barancewicz,

Alicja Malina

Abstrakt

Prezentowane badania obejmują analizę związku prężności i więzi z dzieckiem z poczuciem satysfakcji z życia młodych matek. Założenie dotyczące znaczenia prężności dla radzenia sobie z wejściem w rolę rodzica zostało zaczerpnięte z literatury przedmiotu wskazującej na ochronną rolę prężności w zmaganiu się z sytuacją trudną.  Przyjęto, że może ona pełnić rolę mediującą pomiędzy więzią z dziecka a odczuwaną satysfakcją z życia matek. W badaniach użyto narzędzia w adaptacji Malina, Pooley, Harms (2016) Skala Osobistej Adaptacyjności do pomiaru prężności oraz narzędzia Więź Matki z Dzieckiem w adaptacji Bielawskiej-Batorowicz (2006) do diagnozy relacji z dzieckiem. Satysfakcja z życia badana była przy użyciuskali Satysfakcji z Życia w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego (2009).W badaniach wzięło udział 340 kobiet w okresie wczesnej dorosłości posiadających co najmniej jedno dziecko poniżej 2 roku życia. Badania wskazują na znaczenie prężności oraz poszczególnych wymiarów więzi matki z dzieckiem dla odczuwanej satysfakcji z życia matki. Wykazano również, że prężność pełni rolę mediującą pomiędzyrelacją z dzieckiem a satysfakcją z życia odczuwaną przez matkę.

 

Resilience, the quality of  mother-child bond and mother’s life satisfaction

Abstract

The presented research includes an analysis of the relationship between resilience and mother-child bond with life satisfaction of young mothers. The assumption regarding the importance of resilience for dealing with undertaking the role of a parent was drawn from the literature that indicates the protective role of individual resilience while dealing with a difficult situation. It was assumed that resilince could mediate between mother-child bond and satisfaction with the life of mothers. For measuring resilience Lifespan Individual Resilience Scale in the adaptation of Malina, Pooley, Harms (2016) was used. The Mother-Child Bond tool in the Bielawska-Batorowicz adaptation (2006) was used to diagnose the quality of relationships with the child. Satisfaction with life was diagnosed using the Satisfaction with Life Scale in the adaptation of Juczyński (2009). 340 women in early adulthood who have at least one child under the age of 2 participated in the study. Research indicates the importance of resilience and all dimensions of the mother-child bond for the mother's life satisfaction. It was also shown that resilience plays a role in mediating between the mother-child bond and the life satisfaction of the mother.

Słowa kluczowe: macierzyństwo, prężność, więź z dzieckiem, satysfakcja z życia / motherhood, resilience, mother-child bond, satisfaction with life

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.