Reprezentacja Ja u wysoko funkcjonujących osób z autyzmem – przegląd badań z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu.

Hanna B. Cygan

Abstrakt

Rozwój reprezentacji Ja ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu typowych zachowań i budowaniu relacji interpersonalnych. Uwzględniając podłoże neuronalne funkcji poznawczych, objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) są łączone z działaniem obszarów czołowych kory mózgowej, które biorą udział w tworzeniu reprezentacji własnej osoby. W artykule przedstawiono przegląd badań, wykorzystujących metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz elektroencefalografii, dotyczących mechanizmów przetwarzania informacji o własnej osobie w populacji wysoko funkcjonujących osób z ASD. Eksperymenty odnoszą się do psychologicznej reprezentacji Ja, związanej z oceną własnych cech, oraz symbolicznej i fizycznej reprezentacji Ja, związanej z reakcjami na własne imię i twarz. Zaprezentowano także wyniki badania nad postrzeganiem zmienności własnych cech w czasie. Przedstawione prace dostarczają dowodów na występowanie u osób z ASD zaburzenia neuronalnych mechanizmów, związanych z tworzeniem poznawczej reprezentacji Ja i odnoszeniem społecznych informacji do własnej osoby.

Self-representation in high functioning autism – review of neuroimaging experiments

Abstract

Development of self-representation influences learning of typical behavior and interpersonal relations. Taking that, the neuronal underpinnings of cognitive symptoms of autism spectrum disorders (ASD) have been related to impairments of neuronal systems underlying reflections about the Self. The present paper reviews scientific literature on neural mechanisms of self-related information processing in ASD using functional magnetic resonance imaging (fMRI) and electroencephalography (EEG) methods. Reviewed literature refers to psychological aspects of self-representation including self-appraisal and symbolic, as well physical Self, related to perception of own name and face. Results of fMRI study on self-reflection across time among subjects with ASD were also included. Presented experimental results support the notion of atypical neuronal mechanisms of cognitive self-representations. They also suggest atypical neuronal interactions between cortical areas related to social cognition and self-representations in ASD.

Słowa kluczowe: spektrum autyzmu, ASD, reprezentacja Ja, neuronalne mechanizmy, przegląd literatury, kora czołowa, zakręt obręczy, fMRI, EEG / Autism spectrum, self, self-representation, neuronal mechanisms, review, prefrontal cortex, cingulate gyrus, EEG

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.