Czy psychologia potrzebuje koncepcji ludzkiej natury?

Maria Flis

Abstrakt

Does psychology require a concept of human nature?
The primary thesis of this article is in accord with the postulate that notions about mankind are rooted in the concept of human nature. From the perspective of the history of ideas, it is clearly evident that the essence of the human being is intertwined with history while the influence of this intrinsic understanding of man has been and continues to exceed that of history. The strongest evidence of this is found in the philosophy of the human individual constantly present in the psychological discourse despite the intervening, temporary dominance of the empirical paradigm. The belief that everything can be measured and counted stems from mythical thought. This text undertakes an attempt to categorize the conceptual apparatus of contemporary cognitive science. Concurrently, it indicates the definitions and relationships which encompass such concepts as the mind, consciousness, and thinking.

Słowa kluczowe: action, culture, evolution, human nature, metaphysics, mind, myth, rationality, thinking
References

Benedict R. (1999), Chryzantemy i miecz. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Dziki J. (2003), Dzieje życia na ziemi. Warszawa: PWN.

Geertz C. (2004), Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski [w:] M. Kempy, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: PWN.

Gellner E. (1990), Postmodernizm. Cambridge: Cambridge University Press.

Hegel G.W. (1965), Fenomenologia ducha. Warszawa: PWN.

Hegel G.W. (1967), Wykłady z filozofi i dziejów. Warszawa: PWN.

Kołakowski L. (1966), Filozofia pozytywistyczna (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa; PWN.

Kołakowski L. (1972), Obecność mitu. Paryż: Instytut Literacki.

Kołakowski L. (1990), Horror metaphysicus. Warszawa: Wydawnictwo Res Publica.

Lenartowicz P. (1984), Elementy fi lozofi i zjawiska biologicznego. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Martens E., Schnädelbach H. (red.) (1995), Filozofi a. Podstawowe pytania. Warszawa: Wydawnictwo KiW.

Mounier E. (1960), Personalizm [w:] Wprowadzenie do egzystencjalizmu. Warszawa.

Peirce C.S. (1931), Collected Papers, vol. 1. Cambridge: Harvard University Press.

Płużański T. (1967), Mounier, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ricoeur P. (2006), Model tekstu. Znaczące działania rozważane jako tekst [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Russell B. (2006), Religia i nauka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Schnädelbach H. (1995), Rozum [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania. Warszawa: Wydawnictwo KiW.

Stróżowski W. (1984), Dialektyka twórczości, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Znaniecki F. (1922), Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo PTPN

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.