Jan Wnęk, 2012, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – JR

Maria Kielar-Turska

Abstrakt
References

Smolińska-Theiss B. (2010), Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. Chowanna, 1, 13–26

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.