Czy warto dzisiaj czytać dzieła klasyków?

Maria Kielar-Turska

Abstrakt

Prezentacja autora Stefana Szumana i jego książki Osobowość i charakter. Wydawnictwo Naukowe PWN. Biblioteka Klasyków Psychologii. Warszawa 2014

References

Baumeister R.F., Tierney J. (2013), Siła woli. Odkryjmy na nowo to, co człowieku najpotężniejsze. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Beaugrande de R.A., Dressler W. (1990), Wstęp do lingwistyki tekstu. Warszawa: PWN.

Bremer J. (2013), Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Byczewska-Konieczny K., Kielar-Turska M. (2011), Funkcje zarządzające osób wieku senioralnym różnym poziomie potrzeb edukacyjnych. Psychologia Rozwojowa, 16 (1), 85–98.

Cattel R.B. (1963), Theory of fluid and crystallized intelligence. critical experiment. Journal of Educational Psychology, 54, 1–22.

Delsol Ch. (2003), Esej człowieku późnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Goffman E. (1959/1981), The presentation of self in everyday life / Człowiek teatrze życia. Warszawa PIW.

Gilbert S.J., Burgess P.W. (2008), Executive functions. Current Biology, 18, (3), 110–114.

Hall E. (1984), Poza kulturą. Warszawa: PWN.

Heinrich W. (1933), Note sur les réactions des capillaries pendant l’excitation de centres visuels de l’ecorce cérébrale. Bulletin de l’Akademie Polonaise des Sciences et des Lettres. Serie B.

Hughes C. (2011), Changes and challenges in 20 years of research into the development of executive functions. Infant and Child Development, 20 (3), 251–271.

Jodzio K., (2008), Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Putko A. (2008), Dziecięca teoria umysłu fazie jawnej utajonej funkcje wykonawcze. Poznań: Wydaw­nictwo Naukowe UAM.

Cytowane prace Stefana Szumana porządku chronologicznym

Szuman S. (1927), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Warszawa: Książnica Atlas. Wyd. 2 (1990), Warszawa: WSiP.

Szuman S. (1930), Analiza formalna psychologiczna widzeń meskalinowych. Kwartalnik Psychologiczny, 2, 107–132.

Szuman. S. (1931), aktach czynnościach myślenia ich stosunku do inteligencji. Kwartalnik Filozo­ficzny, T. IX, z. 1, 1–36.

Szuman S. (1932), Geneza przedmiotu, Kwartalnik Psychologiczny, T. III, nr 3–4, 368–394; oraz [w:] S. Szuman (1985), Dzieła wybrane. T. 1, Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. 20–42. Warszawa: WSiP.

Szuman S. (1932), Badania nad wzruszeniem egzaminowym jego wpływem na sprawność umysłową czasie egzaminu. Polskie Archiwum Psychologii, T. V, nr 4, 377–397.

Szuman S. (1933), Psychologia młodzieńczego idealizmu [w:] S. Szuman, J. Pieter, H. Weryński (red.), Psychologia światopoglądu młodzieży. Kraków: Nakładem Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego.

Szuman S., Skowron S. (1934), Organizm życie psychiczne. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szuman S. ( 1938), Rozwój myślenia dzieci wieku szkolnym, Lwów‒Warszawa: Książnica Atlas.

Szuman S. (1955), Rola działania rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław: Ossolineum.

Szuman S. (1956), Aktywność własna jako czynnik rozwoju dziecka okresie lat 7–14. Nowa Szkoła, 6, 564–571.

Szuman S. (1961), uwadze. Aktywizowanie kształtowanie uwagi uczniów na lekcjach szkole. Warszawa: PZWS.

Szuman S. (1969), sztuce wychowaniu estetycznym. Warszawa: PZWS.

Szuman S. (2008), Wybór pism estetycznych. Kraków: Universitas.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.