Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa" w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 6 grudnia 2017

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Dziecko w  żałobie – przegląd wybranych podejść teoretycznych

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 9-23
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.001.8596

Artykuły empiryczne

Przypadek Małego Alberta jako studium rozwoju dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 27-40
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.002.8597

Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4–6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 41-68
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.003.8598

Temperament i kompetencje społeczne uczniów szkół artystycznych w okresie późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 69-88
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.004.8599

Zdrowie młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 89-101
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.005.8600

Przyjaźń zapośredniczona przez internet. Nowe zjawiska w rozwoju społecznym nastolatków i młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 103-123
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.006.8601

Recenzje i sprawozdania

Recenzja monografii zbiorowej: Anna Batory, Elwira Brygoła, Piotr Oleś (2015), Odsłony tożsamości, Warszawa: PWN, ss. 404

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 127-132
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Sprawozdanie  z  18th European Conference on Developmental Psychology, ECDP 2017, Utrecht, Holandia, 29 sierpnia–1 września 2017

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 133-136
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.