Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa" w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Stępień-Nycz
Opublikowano online: 31 października 2018

Artykuły

Ilość

A Dialogical Approach to the Identity Dilemmas of Young Adults

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 9–20
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.007.8941

Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 21–33
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.008.8942

Mobbing – w poszukiwaniu wczesnych przyczyn zjawiska

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 35–46
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.009.8943

Jakość związku partnerskiego a satysfakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 49–65
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.010.8944

Jakość życia rodziny a jakość życia młodych dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 67–84
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.011.8945

Skala gerotranscendencji typu 1 (GST-1) Larsa Tornstama. Polska adaptacja metody

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 85–98
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.012.8946

Recenzje i sprawozdania

Recenzja: Sandra A. Wiebe, Julia Karbach (eds.) (2018), Executive Function. Development Across the Life Span. London–New York: Routledge–Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 101–106
Data publikacji online: 15 listopada 2018

Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole, 14–16 czerwca 2018 roku

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 107–110
Data publikacji online: 15 listopada 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.