Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

  • administracyjne prawo materialne,
  • administracyjne prawo procesowe,
  • administracyjne prawo ustrojowe,
  • prawo i administrację Unii Europejskiej,
  • naukę o administracji,
  • historię administracji,
  • polityki publiczne,
  • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Właściciel czasopisma:
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4)

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk
Opublikowano online: 29 października 2018

Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Pozycja ustrojowa sekretarza gminy

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 9–31
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.001.9216

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 32–46
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.002.9217

Konstytucyjne determinanty stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 47–66
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.003.9218

Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie spraw dotyczących sztucznego tworzenia warunków do przyznania płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 67-95
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.004.9219

Prawa podatnika w zakresie odliczania podatku naliczonego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniającym prawo Unii Europejskiej oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 96–116
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.005.9220

Methods of Harmonisation in EU Climate and Energy Directives and their Impact on the Content and Interpretation of National Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 117–133
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.006.9221

Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym – kilka uwag na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 134-148
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.007.9222

Nauka o administracji

Fundusze polityki spójności Unii Europejskiej jako narzędzie modernizacji administracji publicznej w Polsce – kierunki wpływu

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 150–170
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.008.9223

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii w okresie transformacji politycznych po 1991 r.

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 171–185
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.009.9224

Polityki publiczne

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 186–199
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.010.9225

Social Justice and Old-Age Pension Adjustment Mechanisms in the Slovak Republic and the Czech Republic between 2016 and 2018

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 200–209
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.011.9226

Zarządzanie w administracji publicznej

Personnel management as an element of the company economic security system

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 219–231
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.012.9227

Can the Tripartite ‘Driver-Car-Environment’ System Save Lives?

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 219–231
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.013.9228

Rural Development through Social Entrepreneurship

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 232–242
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.014.9229

Study of Business Communication Algorithms, ervice Scenario Design and Data Valuation Statistics (Innovation, Business Model)

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 243–254
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.015.9230

Europeizacja ukraińskiego prawa administracyjnegoo

Protection of the Right to Equal Access to the Civil Service in the Context of the European Integration of Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 255–271
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.016.9231

Prerequisites for the Protection of Rights, Freedoms and Interests of the Participants of Administrative and Legal Relations in the Ukrainian Administrative Procedure: Content, Characteristics and Significance

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 264-271
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.017.9232

Protection of the Legitimate Interests of Ukrainian Citizens in the Field of Property by Public Administration Bodies

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 272–279
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.018.9233

The Process of European Integration in Ukraine : Perspectives and Challenges for Public Administration

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 280–284
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.019.9234

Criteria for the Establishment of the Public Property Institution from the Perspective of General Administrative Law

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 285–291
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.020.9235

Recenzje

Zapowiedzi i sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa - Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 17–18 października 2018

Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 296–301
Data publikacji online: 29 października 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.